Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
Art. Bert Panhuise
Art. Arjan Knevel
Arjan & Efi bezoeken TBN
Gastschrijvers
Abortion/abortus
Israël & Jewish people
Herstel van Israël
Israel en Europa
Europa zonder God?
Europe without God?
Tithing / Tienden
enneagram OK?
Kingdom now??
Koninkrijk Nu ??
Koninkrijk NU 2
The Passion of the Christ
Aanslagen
Nieuwe wereld orde
Gregg Montella
Narnia
Narnia (English)
Vloek of Zegen
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

KINGDOM NOW 2e deel.

Omdat je van het regeren van Christus weinig kunt zien, probeert de mens altijd al zichzelf en de Kerk meer macht te geven dan hem eigenlijk toekomt. Deze doctrine leert ons dat we kunnen heersen over de wereld zoals de Kingdom Now/ KONINKRIJK NU beweging zegt. (hierna KN).
Waar zegt de Bijbel dat we alle autoriteit hebben, net als Jezus? De autoriteit was aan Jezus teruggegeven die Hij had afgelegd toen Hij de hemel verliet om een dienaar (mens) te worden op aarde (Filippenzen 2:5-8). Hij heeft deze autoriteit nooit aan de Kerk gegeven. Is er dan geen verschil tussen Hem en ons? Natuurlijk hebben we onder zijn leiding een zekere autoriteit, maar niet alle autoriteit zoals Hij die wel heeft. Tenslotte is Hij God en wij niet. Wij hebben wel de macht om ”op slangen en schorpioenen te treden”, dus demonen uit te drijven. Maar niet de macht om alle regeringen van deze aarde omver te werpen en over te nemen;  althans niet voordat Jezus terugkomt.

Volgens deze nieuwe “reformatie” kan een volwassen kerk slechts gerealiseerd worden als we onder het leiderschap van “nieuwe apostelen en profeten” komen. Het kan niet gerealiseerd worden zonder deze eenheid en leiderschap.
Deze groep van apostelen profeten van de laatste dagen zouden dan de weg moe-ten bereiden voor Zijn Wederkomst. Deze groep leiders (wie benoemt hen?) zullen helpen bij het herstel van de eenheid en perfectie van de kerk… Deze groep gelooft ook niet in de opname van de Gemeente en de grote verdrukking. Daarom zie je vaak op de websites van deze ”apostelen” dat ze boeken aanprijzen waarin staat dat de antichrist al is geweest 2000 jaar geleden. Deze mensen menen dat het Koninkrijk eerst hier op aarde gebouwd moet worden en als dit gebeurd is nodigen zij Jezus uit terug te komen en plaats te nemen op de troon. Maar als de Kerk dit allemaal kan voordat Hij terugkomt, waarom is het dan nog nodig dat Jezus terugkomt?

Jezus zegt in Mattheüs 28:18-19 dat alle macht in de hemel en op aarde aan Hem gegeven zijn. Dit staat ook in Daniël 7:13-14: “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is onverderfelijk.” Sommigen lijken te denken dat dit overgedragen is aan de Kerk. Maar dat staat niet in de Schrift.
In Psalm 145:13 wordt over de Heer gezegd: “Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten.”
Psalm 22:29: “Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken.” We kunnen zien dat het niet de Kerk is die over de natiën regeert, maar Jezus. Wij mogen meeregeren, maar dit kan op geen enkele manier zonder zijn letterlijke aanwezigheid.
Waarom is dat dan zo? Daniël 7:21-23: “Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle [andere] koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.” Dit vierde koninkrijk verschilt van alle andere, het regeert door de horen. Het laat de Oude van dagen voor de heiligen komen om het koningschap in bezit te krijgen. De heiligen moesten gered worden, ze regeerden niet. Het is duidelijk dat er nu geen Kerkelijke overheid op die manier regeert.

 Wat ik nu ga zeggen past prima in het scenario van de Kingdom Now beweging, zoals het wordt voorgesteld door de jongste aanhangers van deze beweging. Zij willen een koninkrijk oprichten om zonder Christus over de natiën te heersen. Om hun gelijk te halen beweren ze vaak dat Jezus niet letterlijk terugkomt, maar door ons de christenen, heen. Kunnen zij een deel van dat vierde koninkrijk zijn? Tenslotte wordt dat koninkrijk pas het onze als Jezus terugkomt. En dan hebben we het niet over de eerste komst, maar over de tweede, zoals ik u straks zal laten zien. Het Kingdom Now scenario richt het koninkrijk op in de naam van Christus. Jezus vertelt ons in Mattheüs 24 dat vele valse profeten zullen opstaan, en zij zullen wonderen en tekenen doen.
Hun doel is de uitverkorenen te misleiden. Jezus zei dat zij tot Hem zullen zeggen: “Here, Here, hebben wij niet geprofeteerd in uw naam,” etc. Als iemand in zijn logo zegt “Jezus is Heer”, dan hoeft dat nog niet zo te zijn. Iemand die de naam van de Heer aanroept, of van Jezus, is daardoor niet automatisch een kind van God. Vergeet niet dat Jezus heeft gezegd: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid.” Aan de vrucht (doctrine) herkent men de boom.

Daniël 2:40-45: “En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen”. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de Koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.”

We weten vanuit de Schrift dat klei de mens vertegenwoordigt (God is de pottenbakker, wij zijn de klei), toch zegt Daniël dat het zich niet laat mengen. Daniël spreekt over een vierde koninkrijk met koningen die de aarde zullen regeren zoals nog nooit eerder gebeurd is. Als we kijken naar de activiteiten van de New Age beweging, Illuminati, vrijmetselaars en van de Kingdom Now propagandisten dan is het niet ver gezocht om te bedenken dat zij de dingen op hun manier doen en zullen regeren als de Kerk op aarde zonder Christus.
Psalm 2:1-3: “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!” Zo ziet God de mensen die zich verenigd hebben zonder de Messias. Het wordt ijdelheid genoemd, leegheid. Zo is ook de heerschappij van de Kerk zonder de aanwezigheid van de Messias. Want God zegt in Psalm 2:6-9: “Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.”

Terwijl het vierde koninkrijk was gemaakt van ijzer met klei, regeert Christus met een ijzeren staf (die staat voor een regel waarvan in geen geval mag worden afgeweken, ongehoorzaamheid wordt direct bestraft. Openbaring 2:27: en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.” Zie hoe zij die het koninkrijk regeren als Hij terugkomt gebroken zullen worden als aardewerken vaten. Waarom? Omdat het niet zijn koninkrijk is dat zij gesticht hebben, maar hun eigen. Dit kan dus niet betekenen dat de kerk regeert als Christus terugkomt, want Hij komt weer om het regerende koninkrijk op die tijd te breken (Daniël 2:44).
Openbaring 12:5: “En zij baarde een zoon (Christus de Zoon), een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.” Jezus moest eerst opstijgen voor Hij over de natiën kon regeren. Hij moet ook nog terugkomen voor dit gaat gebeuren. Openbaring 19:15: “En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.” Het Koninkrijk van God komt met de wederkomst van Jezus. Hij zei (Lucas 17): het koninkrijk is in uw midden. Hij bedoelde dat Hij in hun midden was. De dood en wederopstanding van Jezus maakte de weg vrij voor de mens om het Koninkrijk binnen te gaan nog voordat het helemaal is verwezenlijkt bij zijn wederkomst. Zoals we kunnen lezen in Daniël 7:22: “…en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.”
De heerschappij en het koninkrijk zullen bij de terugkomst van Jezus aan de heiligen worden gegeven.

Als het koninkrijk komt, is Jezus daarbij en dienen we Hem, en niet deze "profeten of apostelen". Daniël 7:27
: “En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.“
Degenen die een machtspositie innemen in het vierde koninkrijk zullen bedrogen uitkomen en moeten werken voor de duivel, Openbaring 17:12-13: “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.” Zij zijn één van gedachten, en zij geven de macht en autoriteit aan het beest. Waaronder ook mensen die zich christen hebben genoemd: 1 Johannes 2: 18 en 19: "Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt
dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij dat het de laatste ure is.
Zij zijn van ons uitgegaan,
maar zij waren uit ons niet
; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet
allen uit ons zijn..."  Openbaring 17:17: “Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn.” 

Waarom zou het vierde koninkrijk zoveel verschillen van de anderen? Omdat het spiritualiteit verenigt met politieke macht. Er zullen dingen gedaan worden in Gods naam, en het vierde koninkrijk zal over de aarde heersen. Het zal groter zijn dan enig ander koninkrijk ooit in de geschiedenis.
De tien koningen zijn trouw aan het beest en we merken dat het beest wordt aanbeden. Daniël zegt dat het een herleving van het Romeinse Rijk zal zijn. In Rome was het één enkele man, Caesar, die beweerde God onder de goden te zijn. Hij liet toe dat christenen hun God aanbaden, zo lang zij aan hem (Caesar) offerden en zeiden dat hij ook God was. Vele geloven kunnen in eenheid naast elkaar bestaan als zij dezelfde doelen nastreven, en hun verschillen terzijde schuiven.
Jezus zei tegen zijn volgelingen: zolang je in de wereld bent, zal er rampspoed zijn, de hele wereld is in handen van de boze. Wij redden mensen uit zijn handen en kunnen demonen uitdrijven maar hebben geen controle over hem! Waarom zou iemand de wereld willen bezitten en regeren als die gevallen is en onder het oordeel komt. Daarom wachten we op de wederkomst van Christus om zijn regels in te voeren en de aarde te vernieuwen en te regeren.
Openbaring 14:12-13: “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” De Heiligen regeren niet, zij (die niet zijn opgenomen omdat ze pas tijdens de verdrukking voor Jezus kiezen) ) sterven omdat het teken van het beest is ingevoerd en de vrouw die een vervalsing is van de echte Kerk (de bruid van Christus), doodt de echte heiligen. Als Johannes deze vrouw ziet, is hij verbaasd met grote verbazing, zoals hij het zegt in Openbaring 17:6:
“En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.”

Bedenk wat het boek Openbaring zegt: de heiligen zullen gedood worden door anderen die denken dat zij het werk van God doen. Je hoeft alleen maar te zien aan welke kant de aanvalskreet weerklinkt om te weten wat voor macht daar al bestaat.  Hij (het beest) zal ervoor zorgen dat al diegenen die het beest niet aanbidden, zullen sterven (Openbaring 13:7-15). Degenen die het beest in zijn valse gedaante en religie aanbidden, overleven en mogen voor korte tijd in zijn koninkrijk regeren.
Israël werd in het Oude Testament Gods echtgenote genoemd, ze werd een overspelige vrouw toen ze andere goden volgde, maar op een dag in de toekomst zullen ze zich verzoenen. Paulus zei: “Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man om u als een reine maagd voor Christus te stellen” (2 Corinthiërs 11:2). We zien dat deze vrouw Johannes verbaast omdat ze tegen de heiligen is en toch beweert voor God te zijn.

Efeziërs 3 vertelt ons dat we al samen met Christus opgegaan zijn naar de hemelse plaatsen. Colossenzen 3:1-3 vertelt ons onze gedachten te richten op de dingen boven waar Christus zetelt. Dit verwijst terug naar Jezus die ons zegt geen schatten op aarde te verzamelen, maar hemelse schatten (al hoeven we natuurlijk niet in armoede te leven). Wij brengen mensen in zijn geestelijk koninkrijk en Hij brengt het koninkrijk op aarde als Hij terugkomt. Jezus heeft duidelijk gemaakt dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, want als het van deze wereld geweest was, zouden zijn dienaars gestreden hebben tegen de Romeinse overheersers (Johannes 18:36). “Nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.” Het is duidelijk dat dit vierde koninkrijk, dat zal regeren tot de terugkomst van Jezus, dit doet door rampspoed.
Niet in de eerste plaats om de mensen en de kerk mee te nemen naar de hemel, maar om te regeren over het aardse koninkrijk dat de “overwinnaars” (zo noemen zij zich vaak) voor hem hebben bereid.
Om op aarde een “Christus” te ontmoeten die over het wereldrijk regeert dat zij in zijn naam gesticht hebben, een Christus die niet die van de Bijbel is, bereiden zij ongewild de aarde voor op de komst van de Antichrist die zal regeren voordat Jezus terugkomt om Zijn  Koninkrijk op aarde te stichten.

Jezus heeft ons gezegd te bidden dat Zijn Koninkrijk mag komen, niet om het voor Hem in te nemen zonder dat Hij daarbij aanwezig is (al zullen de “overwinnaars” natuurlijk weer zeggen dat Hij “aanwezig is door ons heen..”)  Als wij het koninkrijk bouwen, wie zal het dan regeren? Wij? Niet echt een prettige gedachte. Het Koninkrijk Gods dat in deze wereld wordt gevestigd, zonder de fysieke terugkomst van Jezus ? Hoe bijzonder! Jezus, blijf maar waar U bent, we roepen wel als we uw hulp nodig hebben.
Jesaja 9:5a, 6:
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder ... Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Deze “Overwinnaarskerk” past perfect binnen de Wereldkerk die in de vorige eeuwen gegroeid is om "geestelijke eenheid" te brengen aan de hele mensheid en alle religies. Oecumene is het strategische antwoord om de wereld tot een betere plaats te maken zonder dat de letterlijke persoon van Jezus daarbij aanwezig is. Men zegt ons dat we de macht en de kennis hebben. De visie van de “overwinnaars” is dat "we de wereld zullen veroveren voor Christus voordat Hij terugkomt". Ze richten een superkerk op in de naam van Christus. Jezus onderricht de Kerk volgens hen in "oorlogvoering". Hij lijkt een meedogenloos Strijder. We moeten onder het leiderschap van (zelfbenoemde) apostelen en profeten voorwaarts marcheren naar “het land dat Ik hen zal geven” (Jozua 1:2). We moeten vechten om het beloofde land in te kunnen gaan. “Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb” (Jozua 1:3).  Dit moet dan op verschillende manieren worden bereikt. Door de geesten over landen te bestraffen en zo'n heel land dan "in te nemen". Door de machthebbers over landen en steden te binden en het "koninkrijk naar beneden te bidden.." Muziek is vaak ook een belangrijk instrument in hun model van geestelijke oorlogvoering.

Ze vertellen ons dat het koninkrijk op een gewelddadige manier voortschrijdt, waarbij ze verwijzen naar Mattheüs 11:12: “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” Dit is één van de teksten die op verschillende manieren uitgelegd kan worden. Hoe moeten we dit dan begrijpen? Als Johannes in beeld komt, zien we hoe de religieuze leiders in opstand komen tegen zijn boodschap. Ze hadden dezelfde weerstand tegen Jezus. Het hemelse koninkrijk leed onder het geweld van degenen die zich op gewelddadige wijze er tegen keerden. Jezus zei dat we moeten worden als een kind, de zachtmoedigen en nederigen krijgen toegang. Ze moesten Hem volgen en niet de leiding (van de Romeinen) overnemen. Ik weet niet zeker of dit de exacte betekenis van dit gedeelte is omdat er zoveel verschillende manieren zijn om ernaar te kijken, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet betekent wat de “overwinnaars” erover zeggen. Het waren deze zelfde religieuze leiders die zich tegen Jezus richtten toen hij niet leek te zijn wat zij van de Messias verwachtten, en niet Rome overweldigde en het koninkrijk afdwong. Maakt Kingdom Now nu dezelfde fout?

Als we kijken naar alle plaatsen waar zij deze geestelijke oorlog gevoerd hebben, zijn dan misdaad, terrorisme, occultisme, geweld, moord, echtscheiding, abortus, etc. erdoor beïnvloed? Satan’s koninkrijk maakt een gewelddadige opgang en is gewelddadig. Kijk maar naar het nieuws, heeft u ooit gehoord van een heel land dat christen werd?  Waar zijn de resultaten? Uiteraard komen er veel mensen tot geloof in deze tijd (behalve in Europa), maar dat komt omdat het kaf en het koren beiden tot een climax komen. Door gebed en zending (en chr. televisie) komen met name in Afrika en Zuid-Amerika grote
delen van een stad of een land tot bekering, maar dat is iets anders dan de politieke macht overnemen op grote schaal!
De “overwinnaars” zien over het algemeen geen profetisch doel voor Israël en de Joden omdat ze geloven dat de terugkomst van Jezus  van de Kerk afhangt. We moeten de hele wereld veroveren en een theocratische regering stichten voordat Hij wederkomt.

Nadat Jezus terugkomt zal hij de schapen van de bokken scheiden.  Mattheus 25:33-34: “en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.” Dus het is Jezus die persoonlijk het Koninkrijk geeft, wij nemen het niet noch stichten het voor Hem. Het is een misleiding om anders te denken.  2 Timotheüs 4:1: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap.” Zoals we dus kunnen lezen in de Bijbel geschieden zijn Koninkrijk en zijn verschijning gelijktijdig, en gebeurt dit zowel met oordeel als met zegening. En vers 3 t/m 5: "Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet
meer zal verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen , dat zij hun woord van
de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden
(dat is iets anders dan regeren), doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle".

Omdat de grote verdrukking natuurlijk niet past in de theorieën van de KN beweging zeggen ze meestal dat de antichrist (Nero) al is geweest 2000 jaar geleden en dan hebben ze het over de verwoesting van Jeruzalem, etc.  Maar in Daniël 12 vers 1 staat ondermeer: - "en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen (de opname?): al wie in het boek geschreven wordt bevonden". En omdat blijkt dat direct daarna (vers 2) de opstanding plaatsvindt, is het natuurlijk uitgesloten dat de grote
verdrukking 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden... Men kan
het vergelijken met de teksten over Hymeneüs en Filetus: - "en
hun woord zal voortwoekeren als de kanker.   Tot hen behoren
Hymeneüs en Filetus, die uit het spoor der waarheid zijn geraakt
met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad,
waardoor zij het geloof van sommigen afbreken..."
Pas op voor een moderne Hymeneüs en Filetus.

Bert Panhuise
& Frank Ouweneel