Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
Art. Bert Panhuise
Art. Arjan Knevel
Arjan & Efi bezoeken TBN
Gastschrijvers
Abortion/abortus
IsraŽl & Jewish people
Herstel van IsraŽl
Israel en Europa
Europa zonder God?
Europe without God?
Tithing / Tienden
enneagram OK?
Kingdom now??
Koninkrijk Nu ??
Koninkrijk NU 2
The Passion of the Christ
Aanslagen
Nieuwe wereld orde
Gregg Montella
Narnia
Narnia (English)
Vloek of Zegen
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

 Definitie van de theologie van het "Koninkrijk (Nu)"

In het kamp van de Kingdom(Now)Theology bestaan verscheidene
stromingen die leerstellig opvallende punten van overeenkomst
maar ook van verschil vertonen. Deze stromingen die in meerdere of
mindere mate zich van elkaar onderscheiden zijn voldoende homogeen
in hun eschatologische en theologische gezichtspunten om ze allen
onder een gemeenschappelijke vlag te plaatsen. Ik vat het samen als
de "Koninkrijk (nu) theologie". Allen verspreiden ijverig hun "nieuwe
openbaringen" die, naar men zegt, ertoe dienen om de ge­meen­te voor
te bereiden op "Gods volgende ingrijpen",dat ons dichter bij het tijdperk
van het Koninkrijk brengt (Gods heerschappij op aarde).

Het Onderwijs

Het uitgangspunt van de KingdomNow Theology is dat de mens de zeg
genschap over de aarde verloor toen Adam en Eva toegaven aan de
verleiding door de satan in de Hof van Eden. Op dat moment "verloor"
God het bestuur over de aarde aan de satan. Sinds die tijd heeft God
gezocht naar een "verbondsvolk" dat zijn "voorpost" of "uiting" op aarde
zal vormen en de macht van satan zal overnemen. Dit wordt verwezen-
lijkt door bepaalde "overwinnaars" die,  door zichzelf over te ge­ven aan
het gezag van  Gods apostelen en profeten  voor het tijdperk van het
Koninkrijk, bezit zullen nemen van de koninkrijken van deze wereld.De-
ze koninkrijken worden gedefinieerd als alle sociale instituten, zoals het
"koninkrijk" van educatie, het "koninkrijk" van de wetenschap,  het "ko-
ninkrijk" van de kunsten, etc.  En het allerbelangrijkste is natuurlijk het
"koninkrijk" van de politiek of de overheid. Vanzelfsprekend houdt dit in
dat de macht van het militaire apparaat  en de politie in handen komt
van degenen die tijdens het  Tijdperk van het  Koninkrijk de baas zijn.
Zij worden beschreven als het mensenkind met de vele leden van wie
de aan­hangers van de koninkrijkstheologie (of koninkrijk Nu),  geloven
dat hij de vervulling zal zijn van Openbaring 12:1-5: "En er verscheen
een groot wonder in de hemel: een vrouw gekleed met de zon en de
maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf ster-
ren ... En baarde een zoon,een mannelijk wezen, dat alle volkeren zal
hoeden met een ijzeren staf". Zij die de koninkrijkstheologie voorstaan,
nemen aan dat de gemeente (sommigen geloven dat het slechts gaat
om een kleine groep binnen de gemeente, genaamd de "overwinnaars"),
onderworpen aan de apostelen en profeten van de laatste dagen, dat
mannelijke kind is,en de verantwoordelijkheid bezit om alle rebellie te
verslaan en gerechtigheid te vestigen. Dit vereist de toepassing van
bovennatuurlijke kracht  en de volledige implementatie van de gaven
van de Heilige Geest.  Deze theorie wordt gebaseerd op de notie dat
alle gezag in de hemel en op de aarde aan Jezus gegeven is. Aange-
zien de gelovigen door dezelfde heilige Geest bewoond worden,  die
ook in Jezus woonde,  hebben wij allen gezag in hemel en op aarde
ontvangen.   Wij hebben de macht om te geloven in, en tot zijn te
spreken, de dingen die niet zijn. Zo kunnen wij het Tijdperk van het
Koninkrijk teweeg brengen. Het mannelijke kind dat uit vele leden be-
staat moet de aarde in bezit nemen vůůr de wederkomst van Jezus.
Noodzakelijk voor het Tijdperk van het Koninkrijk is "het herstel van
de tabernakel van David," dat gedefinieerd wordt als de voltooiing van
de vervolmaking van de Bruid van Christus Ė   een gemeente zonder
vlek of rimpel. In het Tijdperk van het Koninkrijk (of nadat al het an-
dere gedurende die periode onderworpen is) zullen satan en alle vij-
anden van God onder de voeten gelegd worden van het mannelijke
kind met de vele leden. Dit zal de vervulling zijn van 1 KorintiŽrs 15:
25-16  "Want Hij (Christus) moet heersen tot hij alle vijanden onder
zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die zal worden verslagen
is de dood."De grondgedachte dat het mannelijke kind, dat uit vele
leden bestaat, Gods vijanden onder de voeten van Jezus zal leggen,
is dat Jezus het hoofd is van Christus en de gemeente het  lichaam
van Christus is.  En waar zijn anders de voeten dan in het lichaam?
Velen in de stromingen van deze koninkrijkstheologie menen dat wan-
neer dit schrift­gedeelte verwijst naar Christus,  het in werkelijkheid
verwijst naar de gemeente die het lichaam van Christus is.  Daarom
vinden zij het nodig om in het denken van de Christenen het idee te
vestigen dat wij, als het lichaam van Christus, Christus zijn. Met an-
dere woorden, wij bezitten diens goddelijke natuur.  Merk op dat dit
idee,  overeenkomstig mind science en andere valse religies,  de zal-
ving van "Christus" van Jezus scheidt  en deze toebedeelt aan allen
die tot een punt van een zekere kennis en geestelijke verworvenheid
komen. Dit is een dwaling die zo oud is als de gemeente.  Zij is geba-
seerd op de Griekse school van de filosofie die bekend staat als de
Gnostiek.

Geen Opname

Een kernpunt van de doorgewinterde koninkrijkstheologie is de ontken-
ning van "de opname" Ė  de leer dat de gemeente op een dag zal wor-
den opgenomen om de Here te ontmoeten in de lucht,  zodat wij met
Hem in de hemel zullen zijn  wanneer Gods toorn over de aarde wordt
uitgegoten.  Deze gebeurtenis wordt weggeredeneerd als een gevoel
van vervoering en op­win­ding  wanneer de Here terugkeert om het Ko-
ninkrijk uit onze handen te ontvangen. Met andere woorden, iedereen
zal er emotioneel in betrokken zijn (caught up) als Hij wederkomt. De-
ze verklaring  is in tegenspraak met het feit  dat een dergelijke uitleg
van de term 'betrokken zijn', caught up, taaleigen is voor modern En-
gels maar niet voor het Grieks. "Ik ging helemaal op in de film" (of iets
anders) is niet equivalent aan 'harpazo' in I Tessalonicenzen 4:17,   II
KorintiŽrs 12:2-4, en Openbaring 12:5, waar het gebruikt wordt om de
lichamelijke opname in de hemel te beschrijven, en in Handelingen 8:39
waar Filippus lichamelijk door de Geest naar een andere locatie getele-
porteerd wordt. Daarom, omdat er geen lichamelijke opname ­( of "op-
name" ) van de gemeente zal plaatsvinden (sommigen zeggen niet tot-
dat de gemeente de heerschappij ver­worven heeft tijdens tegenspoed),
zal er geen herstel van de natie IsraŽl plaats­vinden. De verdedigers
van de koninkrijkstheologie erkennen niet dat God heeft beloofd IsraŽl
te zullen herstellen en het te zullen aanpakken tijdens de toekomstige
zeven­tigste week van DaniŽl.  Alle profetieŽn aangaande het toekoms-
tige IsraŽl, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, worden op
de gemeente van toepassing gemaakt. Het herstel van de dorre doods-
beenderen in EzechiŽl 37:1-11 wordt gezegd te verwijzen naar het her-
stel van de gemeente uit Babylon, zeggen zij, (denomina­tio­nalisme) tot
volmaakte eenheid. Alle gelovigen zullen eensgezind zijn,  dezelfde ge-
dachten bezitten en dezelfde doelen, afgebakend door de apostelen en
profeten van het Tijdperk van het Koninkrijk door nieuwe openbaringen.
De gemeente heeft gefaald...

Een ander eschatologisch gezichtspunt van de koninkrijkstheologie is ,
dat de Grote Verdrukking niet beschouwd wordt als de tijd wanneer de
Antichrist regeren zal maar als een tijd van verdrukking voor de wereld
tengevolge van Gods oordeel  door Zijn volk.  De Antichrist wordt door
sommigen niet geacht een mens te zijn, of zelfs een rege­rings­systeem,
maar een geest van rebellie tegen Gods gevestigd gezag van de apos-
telen en profetenĖde komst van Jezus in het vlees,  volgens hun inter-
pretatie van 1 Johannes 4:2 en 2 Johannes 7.
Anderen zeggen weer dat de anti-christ al is geweest (!?) in de tijd van
Titus. Aangezien er geen "Opname" en geen Wederkomst van Jezus zal
zijn voordat het Koninkrijk  door de gemeente gevestigd is onder leiding
van de apostelen en profeten zijn de meeste aanhangers van de konink-
rijkstheologie mid-  of postmillennialisten:  d.w.z. Jezus zal terugkomen
nadat het millennium is begonnen of nadat het voltooid is.   Sommigen
zijn amillennialisten. Zij geloven dat Hij nimmer persoonlijk wederkomt of
dat Hij reeds wedergekomen is tijdens zijn eigen generatie en dat Hij het
aan de gemeente heeft overgelaten om de aarde in bezit te nemen.
Daarmee beschouwen zij dat de gemeente heeft gefaald  in wat zij be-
schouwen als haar opdracht om de heerschappij te vestigen over  de
koninkrijken van de aarde.  De reden dat de gemeente gefaald heeft,
is dat zij niet begrepen heeft wat Jezus bedoelde toen Hij zijn discipe-
len vertelde dat zij zijn getuigen zouden zijn over de hele aarde.
Getuige zijn betekent het Koninkrijk op aarde demonstreren:   heer-
schappij vestigen,  alle dingen onder de gehoorzaamheid aan Christus
brengen. Om het Koninkrijk te demonstreren dient de gemeente niet
slechts  te zijn verenigd onder apostelen  en profeten maar dient zij
het beheer te hebben verworven over alle materiŽle welvaart van de
aarde.  Aangezien "De aarde des Heren is en de volheid daarvan;  de
wereld en zij die daarin wonen" (Psalm 24:1),is de wereld van ons als
de mede-erfgenamen met Christus. Dit klinkt goed, maar als Jezus hier
niet aanwezig is om de heerschappij te vestigen, zijn wij overgeleverd
aan de barmhartigheid van mannen die,  naar hun denken, alle fouten
"overwonnen"  hebben  en functioneren volgens Gods volmaakte wil.
Aangezien alle vijanden,  inclusief de dood,  onder de voeten van de
"overwinnaars" zullen worden gelegd,  is het daarom nodig dat heer-
schappij "immortalisatie" omvat (het onsterfelijk gemaakt worden).

De wolk van getuigen

Om de grote taak te voltooien van het verkrijgen van de heerschappij
over een rebel­lerende wereld, moet de gemeente bovennatuurlijke hulp
ontvangen,  niet slechts van God,  maar van engelen en van de "grote
wolk van getuigen"  (die in Christus over­le­den zijn) die ons zijn voorge-
gaan. Een eenheid tussen hun geesten en onze geesten zal een  com-
municatie-link vormen waardoor openbaringen worden doorgegeven die
de gemeente in deze missie zullen leiden.   De apostelen en profeten in
het bijzonder zullen in contact staan in de geestelijke wereld door ver-
schijningen van Jezus, enge­len en overleden heiligen. Trouwens, zulke
contacten zijn reeds gerapporteerd in de christelijke media.In essentie,
ziet koninkrijkstheologie de Wederkomst van Jezus plaatsvinden in twee
stadia:eerst door het vlees van de gelovigen  (en in het bijzonder door
het vlees van de heden­daagse apostelen en profeten),  en daarna per-
soonlijk om het Koninkrijk over te nemen dat aan Hem gegeven is  door
degenen die hebben overwonnen (de "over­winnaars"). In bepaalde krin-
gen wordt geloofd dat de overwinnaars onsterfelijk zullen zijn ge­wor­den
Ė zij zullen wat genoemd wordt "het opstandingsleven" bereikt heb­ben.
Of zij nu onsterfelijk zijn of niet, men is het er in de koninkrijkstheologie
algemeen over eens dat de overwinnaars de aarde moeten ontdoen van
alle slechte invloeden. "Boosdoeners" moeten worden bekeerd of zij zul-
len worden gestraft  en/of "worden vernietigd van het aangezicht van
de aarde."   "Boosdoeners" zijn op allerlei manieren omschreven zoals
drugshandelaars, moor­de­naars, kindermisbruikers, dieven, prostituees
en ander dergelijk "tuig" waar Jezus voor is gestorven. De lezer zal bo-
vendien  geÔnteresseerd zijn om te weten dat  voor velen die deze ko-
­ninkrijks­theologie onderwijzen, de term "boosdoener" slaat op iedereen
die weigert zich te onderwerpen aan Gods gezag. Zij die zich onderwer-
pen zullen worden verzegeld met het "merkteken van God" op hun voor-
­hoofden en zij zullen aan het komende oordeel ontkomen.

Bepaalde Verschillen

Wanneer we deze individuele leerstellingen bespreken in opeenvolgende
hoofd­stukken dient de lezer in gedachten te houden dat bepaalde stro-
mingen extremer zijn dan andere en  dat elke stroming in bepaalde op-
zichten uniek is in zijn bena­dering van de basisprincipes van de konink-
rijkstheologie. Bovendien is niet iedereen binnen elke stroming het eens
met elkaar, laat staan met degenen in de andere stromingen.  Toch be-
vat elke stroming leerstellingen die voldoende afwijkend zijn dat zij  het
verdienen om zorgvuldig te worden getoetst aan de hand van het
Woord van God. Elke stroming op zich heeft zijn deel in het verspreiden
van sommige of alle elementen van de koninkrijkstheologie. Andere leer-
stellingen, die hier niet uiteengezet worden,  zijn zelfs bizar en dragen
bij tot het algehele occulte aspect van de koninkrijkstheologie. We zul-
len ze noemen tijdens de voortgang van de studie. Het is belangrijk om
te begrijpen  dat niet iedereen in de  diverse genoemde stro­mingen in-
stemt met alle onderwijs van de koninkrijkstheologie.   Velen verkeren
onschuldig in het gezelschap van diegenen waarvan de  leer­stel­lingen
hen zouden afschrikken als zij zich daarvan bewust waren. Hoewel het
principe van "schuld door associatie" niet altijd opgaat, vormt een con­-
sistent patroon van bevriend zijn met en ondersteuning van voldoende
grond om tenminste in twijfel te trekken of iemand de visie onder-
schrijft van degenen die hij ondersteunt en met wie hij de eenheid
zoekt.

Bepaalde Terminologie

Zoals in alle broederschappen is er een bepaalde terminologie die ken-
merkend is voor de koninkrijk(nu)theologie.Kennis van die terminologie
kan ons alert maken op de moge­lijkheid dat we in contact gekomen zijn
met  een aanhanger van dergelijke opvattingen.  Een paar voorvallen
van het woordgebruik zijn natuurlijk niet doorslaggevend. Maar een pa-
troon van een dergelijk woordgebruik  en afhankelijkheid van de termi-
nologie zoals die door de koninkrijkstheologie gebruikt wordt, vormt een
reden voor bezorgdheid en voor verdergaand onderzoek van de leerstel-
lingen van de betreffende leraar. Velen zullen hun ware opvattingen
verborgen houden voor ieder behalve voor dege­nen die ze het meest
nabij zijn zodat zij niet voortijdig worden  ontmaskerd door het lichaam
van Christus in het algemeen. Zodra u op de hoogte bent van hun ter-
minologie,  roep ik u op niet subjectief te oorde­len maar om u te ver-
verdiepen in de ware opvattingen van de betreffende leraar  (Hande-
lingen 17:11).  Ondertussen dient u voorzichtig te zijn totdat u weet
wat hij of zij precies geloofd.