Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
Art. Bert Panhuise
Art. Arjan Knevel
Arjan & Efi bezoeken TBN
Gastschrijvers
Abortion/abortus
Israël & Jewish people
Herstel van Israël
Israel en Europa
Europa zonder God?
Europe without God?
Tithing / Tienden
enneagram OK?
Kingdom now??
Koninkrijk Nu ??
Koninkrijk NU 2
The Passion of the Christ
Aanslagen
Nieuwe wereld orde
Gregg Montella
Narnia
Narnia (English)
Vloek of Zegen
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

INGEZONDEN BRIEF EO VISIE, DEC. 2005

 

Beste Eo,

 

Ik las in de EO Visie het artikel van Hans van der Lee. Het komt er volgens hem op neer dat als we Jezus willen volgen, we alles moeten verkopen en het aan de armen moeten geven. Hij onderbouwt dit met Matteüs 28:29 en Lucas 18:22. Als we echter arm zouden moeten zijn om Jezus te volgen, hoe kunnen we dan de armen helpen? Juist door onze overvloed is het mogelijk de armen te helpen. Ik denk niet dat de bijbel leert dat wij arm moeten zijn om Jezus te volgen, maar dat wij keuzes moeten maken! God is een gevende God en geen nemende God!

 

Jezus zegt in Johannes 10:10 zelf, dat Hij gekomen is, opdat zij een leven hebben in overvloed! De bijbel spreekt erover in Lucas 6:38 dat als wij geven ons een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat in onze schoot gegeven zal worden. Als wij geven, dan gaan we juist ontvangen! God wil dat wij geven, omdat Hij ons juist wil zegenen! Waarom? Omdat God net zoveel van ons houdt, als van zijn eigen Zoon Jezus!

 

In Marcus 10:29 en 30 zegt Jezus: Voorwaar ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug in dit leven!

 

Deuteronomium 8:18 zegt: Maar gij zult aan de Here, uw God denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Wel als God ons de kracht geeft om vermogen te verwerven, dan vindt Hij het ook góed als wij vermogen verwerven!

 

Jozua 1:8: Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

 

Abraham was ook voorspoedig. Hij was een man met grote rijkdommen! Isaac was voorspoedig, Jacob was voorspoedig, David was voorspoedig. Salomo had paardenstallen die met goud bekleed waren. Allen waren het kinderen van God zoals u en ik. Spreuken 3:9 en 10 zegt: Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, (Wat gebeurt er dan?) dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.

 

Al het materiële is ons volgens 1 Timoteüs 6:18 gegeven: om wél te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam! Dingen delen met elkaar is de liefde van God laten zien. Geef God de eer van uw overvloed en geniet ervan, dan geniet God ook!

 

Henk van Zon

Online-evangelist.nl

Assendorperstraat 67

8012 DG  Zwolle

 

 

 

 

Europa keert terug tot de tijd van voor het Christendom
 
Op 29 oktober 2004 werd in het beroemde Capitool in Rome door regeringsleiders de eerste Grondwet van de Europese Unie getekend. Weinigen weten waarschijnlijk dat op diezelfde datum 1693 jaar eerder - dat was dus A.D. 312 na Christus - de eerste Romeinse keizer die zich tot het Christendom had bekeerd, Constantijn de Grote, de stad Rome binnentrok. Vanaf die dag werd het Romeinse Rijk als 'christelijk' bestempeld.
 
Wat ons opvalt is dat er in de nieuwe Europese Grondwet geen plaats meer is voor een duidelijke verklaring dat het Christendom voor zoveel eeuwen zeer veel heeft bijgedragen aan de cultuur van het huidig Europa, van Zuid naar Noord en van Oost naar West. Het is ons duidelijk dat er krachtige politieke stromingen zijn die de herinnering aan het 'christelijk Europa' willen wegwerken. Dit blijkt niet slechts uit het grote Europese beleid maar ook uit allerlei details waarvan sommige niet algemeen bekend zijn. Neem bijvoorbeeld de volgende gebeurtenis. Vlak voor de ondertekening van de nieuwe grondwet in het Capitool te Rome - in het Capitool werd de oppergod Jupiter (dat was voor de Grieken Zeus) aanbeden - moest snel het beeld van de christelijke keizer Constantijn eruit verwijderd worden. Mogelijk waren er praktische redenen om het beeld te verwijderen, maar de diepere betekenis ervan mag de oplettende christen in elk geval niet ontgaan.
 
De uitlatingen van leiders wijzen in dezelfde antichristelijke richting. Zo zei de Italiaanse eurovoorzitter Prodi destijds  enkele malen: "Wij zijn bijna bij ons doel, namelijk het herstel van het grote Romeinse Rijk als in de dagen van Augustus." We zouden een deze uitspraak kunnen afdoen met een 'het was een grapje,' maar dat is - mijns inziens - toch te gemakkelijk gesteld. Want er zijn meer uitspraken van Europese leiders, waaruit een dergelijk streven blijkt en die er duidelijk op wijzen dat de geest van hoogmoed en goddeloosheid in die hoge kringen heerst waar het Europees beleid wordt gemaakt. Want de heersende toon is dat Europa groot moet worden, heel groot, een macht van betekenis waarmee de gehele wereld, inclusief de V.S. rekening moet houden; dit is het doel dat Europa voor ogen staat.
 
Het streven van Europa om een soort van godenmacht te bereiken blijkt ook uit het ontwerp van het gebouw van het Europese Parlement in Straatsburg, dat in 1999 werd geopend. Het ontwerper van dit gebouw werd geïnspireerd door het bekende schilderij 'De Toren van Babel' van Pieter Brueghel. De vertegenwoordiger van de Europese Unie zei bij de opening van dit gebouw o.a.: "Waar zij drieduizend jaar geleden aan begonnen - hij doelde op het verhaal van de toren van Bijbel in Genesis 11 - willen wij nu afmaken." Zijn dit geen woorden, waaruit een ongelofelijke grootheidswaan en goddeloze hoogmoed spreekt? De conclusie dat de huidige leiders van Europa een duidelijke keuze maken, die wordt gemarkeerd door wat er plaatsvond op 29 oktober 2004, lijkt me onontkoombaar: het wil terug naar de religieuze situatie en het politieke streven van voor de periode van de christelijke keizer Constantijn de Grote.
 
Wat hebben deze ontwikkelingen ons thans als Europese christenen te zeggen? Worden hier profetieën vervuld? Ontwikkelen zich voor onze ogen de visioenen van de eindtijd van het boek Openbaring? Zien we hier het beest opkomen, de horens en de duistere geesten? Sommigen menen op deze vragen reeds geïnspireerde antwoorden te kunnen geven. Ik roep op tot oplettendheid met een geopende Bijbel, gebed, studie en bezinning.
 
Het wordt in elk geval steeds duidelijker dat de kerk van Europa zich op haar plaats binnen de samenleving zal moeten heroriënteren. Was zij eens een macht van belang in de samenleving, ook in politiek opzicht, thans is zij dat niet meer. De kerk heeft de fout gemaakt in deze tijd, die tussen de hemelvaart van Jezus en zijn terugkeer ligt, naar wereldse macht te streven; let erop dat 'macht' iets anders is dan 'invloed.' De Roomse Kerk mag dan nog iets van die macht bezitten, maar ook hier is er sprake van afbraak.
 
Christenen van Europa, let op de zaak waarvoor we dienen te staan en te gaan: Jezus Christus te verkondigen als Heiland van de mens, Heer van het leven en als de komende Koning der koningen en Heer der heren. Hij is de enige echte toekomst voor de wereld, dus ook voor Europa. En als gemeente zullen we in handel en wandel, in ons leven en streven, een voorbeeld dienen te zijn van het komende koninkrijk van God.
 
Leusden, 27 april 2005
 
Gepubliceerd door:
T. J. de Ruiter (predikant Elim Pinkstergemeente te Hilversum)
aangesloten bij de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten (VPE)
e-adres:  tjderuiter@ncrvnet.nl
internet: www.global-ministries.nl
 

Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding.

Lucas 21: 25
 
Beste vrienden,
Dit zei Jezus 2000 jaar geleden tot zijn discipelen, toen ze Hem vroegen over de laatste dingen. Op tweede kerstdag werden deze woorden werkelijkheid in Azië. De hele wereld werd opgeschrikt door het bulderen van de zee en dat is nog maar het begin der weeën, er zal nog veel meer over deze wereld komen. Toch is er geen reden tot radeloosheid, want Jezus zegt dat als wij deze dingen zien gebeuren, wij ons hoofd mogen opheffen omdat Zijn komst nabij is (Lucas 21:28). Ik ben geen onheilsprediker, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor wat Gods Woord over deze dingen zegt. De enige schuilplaats waar we echt veilig zijn, is in Christus Jezus alleen. Daarom moeten we des te meer Christus prediken nu we deze dingen over de wereld zien komen. Hoewel ik ontroerd heb gekeken naar de hulpacties die er in Nederland zijn gehouden voor de nabestaanden van de Tsunami, vroeg ik mij met pijn in mijn hart af, hoeveel van de honderdduizenden slachtoffers behouden waren en Christus kenden als hun Verlosser?  
 
Zoals Ruud Lubbers terecht zei dat de hulp voor de Tsunami slachtoffers niet ten koste mag gaan van slachtoffers in andere rampgebieden, zo zou ik willen pleiten dat de hulp voor het lijfsbehoud van de mens, niet ten koste mag gaan van het zielsbehoud van de mens, door de verkondiging van het evangelie. Met des te meer toewijding en ijver wil ik mij dan ook uitstrekken ook in 2005 Christus te verkondingen aan de ganse schepping met alle middelen die tot onze beschikking staan (verder in deze brief vind u onze projecten). Want diep in mijn geest ben ik ervan overtuigd dat temidden van deze radeloze angst, God nog een geweldige oogst van miljoenen zielen wil geven. Wij moeten de mensen wijzen op de enige echte schuilplaats, de schuilplaats van de Allerhoogste en daarom vragen we onze achterban om juist ook nu met hun gaven en gebeden ons werk te blijven steunen, zodat wij Gods boodschap van eeuwig heil kunnen verkondigen aan deze wereld.
In Christus verbonden,
Jaap Dieleman

 

De verlichting.

De 18e eeuw wordt ook wel de eeuw van de verlichting genoemd. Klinkende namen zoals Darwin, Nietzsche, Sartre, Hegel, Kant enz., allen hebben zij bijgedragen tot de naam ‘de eeuw van de verlichting’. Het gehele christendom werd ter discussie gesteld. Wetenschap, filosofie en geschiedenis werden te hulp geroepen om aan te tonen, dat het Christelijk geloof geen been had om op te staan. Het ‘Ik’ werd centraal gesteld en liefst bevrijd van God. De mens als Übermensch. Nu 200 jaar later kunnen we de puinhopen zien van een fundament dat neergelegd werd. Een fundament waarop verder gebouwd werd, los van God. Dit is een bouwval, wat de mensheid op de tocht zal doen staan. Ik zou deze eeuw eerder de eeuw van de verduistering noemen. Ik ken een andere eeuw, namelijk de eerste eeuw van onze jaartelling, deze zou ik de eeuw van de Verlichting willen noemen.  De profeet Jesaja mocht deze eeuw al zien. Hij schrijft in Jes. 9:1: Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht… En invers 5-6: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. Jezus zegt van zichzelf in Joh. 8:12: “Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des levens hebben. Daarom kan de apostel Paulus ook schrijven dat God ons kan ‘verlichten met kennis over Zijn heerlijkheid’. Deze maand december, waarin wij ook de geboorte van Jezus Christus vieren, is een maand bij uitstek om te extra te beseffen dat God zijn Zoon zond als een Licht in deze duistere wereld, om ons te verlichten. Over de puinhopen van het zogenaamde verlichte denken zal eens een echt verlicht denken opgaan. Dit is de gedachte en visie van God over deze wereld. Met dit denken wil ik deze maand ingaan. 

 

Agnes Laurey,  Rehoboth Gemeente, Lommel, Belgie

 

         -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Over-over-over-groot-opa?

De oerknal?
De Oerknaltheorie, zoals deze theorie wordt genoemd, stelt dat het heelal is ontstaan uit een heet puntvormig begin met oneindige dichtheid van materie en oneindige temperatuur. Tijdens de eerste minuten ontstonden elementaire deeltjes, waaruit de elementen waterstof en helium ontstonden. Uit de waterstof konden na zo'n 200 miljoen jaar de eerste sterren en sterrenstelsels worden gevormd.
Door processen van zeer lange duur ontstonden er: ……ja wel…. mensen.
Bedenk dat deze theorie al weer uit duizenden andere theorieën bestaat.

Je kunt daarom zeggen: er is geen
éénduidig antwoord over de vraag naar het ontstaan van het heelal. Vooraf aan al die wetenschap, is er eerst de filosofie. Filosofie zou je kunnen omschrijven als; vragen die aan de wetenschap voorafgaan. Door waarneming, ontstaan er vragen. Waarom, hoe en wat. Het is een soort verwondering. In de wetenschap probeert men antwoord te krijgen op die vragen. Hiermee kom ik tot de kern van de zaak.

Bij de toepassing van de oerknaltheorie past eigenlijk geen restvraag meer. Waarom zou een mens die ontwikkeld is vanuit een stipje materie, vragen gaan stellen over het heelal en over zichzelf? Hij is immers materie… Wat doet een oerknalaanhanger met vragen:

  • Waarom ben ik er?
  • Wat is de zin van mijn bestaan en wat is mijn doel?
  • Waarom is het heelal er?
   .... geen antwoord!

Maar de vragen zijn er wel. De mens treedt buiten zichzelf en denkt na over zijn bestaan. Hij is een filosoof.

Koning Salomo zei al tussen 971-931 v Chr.;

“God makes everything happen at the right time. Yet none of us can ever fully understand all he has done, and he puts questions in our minds about the past and the future” Pred. 3:11. Andere vertalingen zeggen: Hij heeft de eeuwigheid in ons gelegd.

Hebr. 11:1 zegt: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare". Ex-nihilo staat er. Uit het niets.

God had geen oerstof nodig om de wereld tot stand te brengen.

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus (2 Cor. 4:6).

Als God niet in staat zou zijn geweest, om het heelal te scheppen door Zijn Woord, dan verstaan wij de tekst niet uit Joh 1:1-2: 

"In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat".

Dan lezen we verder in vers 14: "Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader". Het Woord is de Christus die komen zou om de wereld te verlossen. Het omvat de totale grootheid van God.

 

De dood voor de zondeval?

Dan is er nog een punt dat mij aan het hart gaat. Als de wereld vanuit een samengeperste massa zou zijn ontstaan en vandaar uit geëvolueerd, dan zou dat betekenen dat de dood er was, reeds voor de zondeval. Namelijk, evolutie gaat uit van het principe: het recht van de sterkste. Dat wil zeggen, de sterksten overleven, de zwakke sterven uit. Is dit van God? Ook moreel gezien is dit een onmogelijkheid. Heeft God niet Zijn Zoon gegeven, juist voor de zwakken? Paulus schrijft in Romeinen 5, dat door één mens de dood in de wereld gekomen is en door één mens, Jezus Christus, het leven gekomen is.

Dat zou dan ook betekenen dat God de duisternis en dood geschapen zou hebben. Zegt Jesaja niet: "God heeft de aarde niet tot een woestenij geschapen" (Jes. 45:18). en "God is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis" (1 Joh 1:5).

Om even nog terug te gaan op tekst uit 2 Cor. 4:6:

'Met de kennis van Zijn luister of macht', dan gebeurt er wel heel wat, als de mens God gaat erkennen als Schepper van alle dingen. Grote levensvragen worden dan beantwoord. Dan ben ik geen klompje materie, maar een mens met een geest, die zich kan uitstrekken naar het eeuwige

Over-over-over-groot-opa?

De oerknal?
De Oerknaltheorie, zoals deze theorie wordt genoemd, stelt dat het heelal is ontstaan uit een heet puntvormig begin met oneindige dichtheid van materie en oneindige temperatuur. Tijdens de eerste minuten ontstonden elementaire deeltjes, waaruit de elementen waterstof en helium ontstonden. Uit de waterstof konden na zo'n 200 miljoen jaar de eerste sterren en sterrenstelsels worden gevormd.
Door processen van zeer lange duur ontstonden er: ……ja wel…. mensen.
Bedenk dat deze theorie al weer uit duizenden andere theorieën bestaat.

Je kunt daarom zeggen: er is geen
éénduidig antwoord over de vraag naar het ontstaan van het heelal. Vooraf aan al die wetenschap, is er eerst de filosofie. Filosofie zou je kunnen omschrijven als; vragen die aan de wetenschap voorafgaan. Door waarneming, ontstaan er vragen. Waarom, hoe en wat. Het is een soort verwondering. In de wetenschap probeert men antwoord te krijgen op die vragen. Hiermee kom ik tot de kern van de zaak.

Bij de toepassing van de oerknaltheorie past eigenlijk geen restvraag meer. Waarom zou een mens die ontwikkeld is vanuit een stipje materie, vragen gaan stellen over het heelal en over zichzelf? Hij is immers materie… Wat doet een oerknalaanhanger met vragen:

  • Waarom ben ik er?
  • Wat is de zin van mijn bestaan en wat is mijn doel?
  • Waarom is het heelal er?
   .... geen antwoord!

Maar de vragen zijn er wel. De mens treedt buiten zichzelf en denkt na over zijn bestaan. Hij is een filosoof.

Koning Salomo zei al tussen 971-931 v Chr.;

“God makes everything happen at the right time. Yet none of us can ever fully understand all he has done, and he puts questions in our minds about the past and the future” Pred. 3:11. Andere vertalingen zeggen: Hij heeft de eeuwigheid in ons gelegd.

Hebr. 11:1 zegt: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare". Ex-nihilo staat er. Uit het niets.

God had geen oerstof nodig om de wereld tot stand te brengen.

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus (2 Cor. 4:6).

Als God niet in staat zou zijn geweest, om het heelal te scheppen door Zijn Woord, dan verstaan wij de tekst niet uit Joh 1:1-2: 

"In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat".

Dan lezen we verder in vers 14: "Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader". Het Woord is de Christus die komen zou om de wereld te verlossen. Het omvat de totale grootheid van God.

 

De dood voor de zondeval?

Dan is er nog een punt dat mij aan het hart gaat. Als de wereld vanuit een samengeperste massa zou zijn ontstaan en vandaar uit geëvolueerd, dan zou dat betekenen dat de dood er was, reeds voor de zondeval. Namelijk, evolutie gaat uit van het principe: het recht van de sterkste. Dat wil zeggen, de sterksten overleven, de zwakke sterven uit. Is dit van God? Ook moreel gezien is dit een onmogelijkheid. Heeft God niet Zijn Zoon gegeven, juist voor de zwakken? Paulus schrijft in Romeinen 5, dat door één mens de dood in de wereld gekomen is en door één mens, Jezus Christus, het leven gekomen is.

Dat zou dan ook betekenen dat God de duisternis en dood geschapen zou hebben. Zegt Jesaja niet: "God heeft de aarde niet tot een woestenij geschapen" (Jes. 45:18). en "God is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis" (1 Joh 1:5).

Om even nog terug te gaan op tekst uit 2 Cor. 4:6:

'Met de kennis van Zijn luister of macht', dan gebeurt er wel heel wat, als de mens God gaat erkennen als Schepper van alle dingen. Grote levensvragen worden dan beantwoord. Dan ben ik geen klompje materie, maar een mens met een geest, die zich kan uitstrekken naar het eeuwige .

 

Agnes Laurey

           -----------------------------------------------------

De kolonisten van Catan

 

 Met een paar mensen uit onze gemeente gingen we het spel bestuderen, en daar leek weinig mis mee. Alleen is in het spel het getal 7 het ongeluksgetal, terwijl het Bijbels gezien juist het getal van de volheid is. Toen bestudeerden we het logo:

Als eerste valt op dat de joker nou niet bepaald vriendelijk over komt. Vervolgens springt meteen in het oog dat als je 999 omdraait je 666 krijgt. Even later viel het op dat de joker naar de dobbelstenen wijst en de drie dobbelstenen vormen samen ook 666: de eerste twee dobbelstenen tonen 1+2+3=6 en de laatste dobbelsteen toont 6 bovenop Vervolgens gingen we de catalogus van 999games bekijken. Daaruit blijk dat zij een hele hoop spelen verkopen die zeer duidelijk occult zijn; o.a. Pokemon, Harry Potter, In de ban van de ring, Magic, Elfenland, Ra, Kahuna magie, Spokenjacht, Babel

 

 We hebben daarna op Internet verder gezocht en daar kwamen we er achter dat 999games de importeur van Catan is, en Kosmos de oorspronkelijke Duitse uitgever. We zagen dat er diverse uitbreidingen op Catan gepland staan die wel degelijk occult zijn. We zijn er dan ook van overtuigd dat ook het doel van het onschuldig lijkende Catan is om uiteindelijk via de uitbreidingen mensen te vangen in occulte bindingen.

 

Over 999games was verder weinig te vinden op Internet (behalve dat ze dus veel occulte spellen hebben). Over Kosmos vonden we echter heel veel. Het is een bedrijf/vereniging dat is opgericht in 1822 in Stuttgart. In 1903 richten ze het “Kosmos gezelschap van natuurvrienden” op, dat in 1912 al 100.000 leden had. Dit bedrijf geeft enorm veel boeken uit op allerlei terrein, zoals paarden, tuinieren, astronomie. Ook geeft het veel boeken uit; met name kinderboeken. Zowel de meeste spelen, als vrijwel alle kinderboeken die ze uitgeven zijn zeer duidelijk occult. Andere boeken, b.v. over paarden of tuinieren lijken op het eerste gezicht niet occult, maar dan zie je toch weer b.v. accupunctuur op paarden verschijnen.

 

Na uitgebreid onderzoek zijn we er van overtuigd geraakt dat de kern van Kosmos bestaat uit mensen die willens of weten zich bezig houden met occulte zaken. Daaromheen hebben ze een heel netwerk gebouwd van onschuldig (en minder onschuldig) lijkende activiteiten. Wij zijn van mening dat alle activiteiten slechts een doel hebben: mensen te vangen in occulte bindingen.

Een advies; neus eens echt goed op de website’s van catan.nl of kosmos, en de links.

 

Agnes Laurey.

                            ------------------------------------------------------------------------------

 

Sprookjes: waarheid of leugen?

 

Inleiding:

In 1979 maakte de Heer mij het gevaar van het lezen van sprookjes duidelijk. Na een grondige studie daarover sprak de Heer tot mijn hart om andere christenen te waarschuwen voor deze leugen, die ogenschijnlijk zo lieflijk lijkt.

Hieronder volgt een artikel van mijn eigen onderzoek en de reacties van christenen die antwoord gaven na de uitgave van mijn artikel in de verschillende evangelische bladen:

 

Opvoeden in de waarheid.

Voor ons christenen is het van groot belang dat wij onze kinderen opvoeden in de waarheid. Het is onze plicht ze dagelijks met het Woord van God te confronteren en ze de liefde van onze Here Jezus Christus mede te delen, zodat zij de warmte en de geborgenheid zullen blijven herinneren en vooral de waarheid zullen zien en proeven.

Daarom is het van belang dat wij acht slaan op hetgeen onze kinderen doen: waar zijn ze mee bezig, wat lezen zij, naar welke televisieprogramma’s kijken zij enz. Op de televisie komen veelvuldig  programma’s voor, die vormen van occultisme in zich hebben. Ook vindt men dit in veel stripverhalen en sprookjes. Als we goed opletten, bemerken we dat vele, op het oog onschuldig lijkende dingen, verweven zijn met occultisme.

 

Sprookjes.

Laten we deze eens nader gaan bekijken. Sprookjes zijn verhalen, voortgekomen uit de fantasie en droomwereld van de mens over de hele wereld. De figuren, die voorkomen in sprookjes zijn de alom bekende kabouters, dwergen, trollen, elfen, feeën, reuzen, heksen en tovenaars. Waar komen deze figuren vandaan?

Kabouters: Volgens het Middeleeuws bijgeloof zijn het goede huisgeesten, wonend in daksparren. Ze zouden vermanend en spotziek zijn. De kleine gestalte is afkomstig van de houten afgodsbeeldjes.

Dwergen en elfen: Afkomstig uit de Germaanse mythologie (godenleer). ‘t Zijn bovennatuurlijke wezens, geesten van de ongecultiveerde natuur. Zij zouden zich onzichtbaar kunnen maken. Vaak leggen zij op de door hen gemaakte voorwerpen een vloek.

Feeën: Lotsbeschikkende godinnen van Germaanse oorsprong.

Reuzen: Demonische of dierlijke wezens van zeer grote lichaamslengte; geboren vijanden van de mens en van de goden.

Tovenaars en heksen: Zij krijgen hun kracht op bovennatuurlijke en occulte wijze.

 

De sprookjes en de Bijbel: In de sprookjes vindt men vaak een nabootsing van de Bijbel. Zoals het sprookje van Sneeuwwitje en de zeven dwergen; de stiefmoeder die jaloers is en Sneeuwwitje wil laten sterven door middel van een appel. En later een nabootsing van de opstanding.

Doornroosje: de dertien feeën, waarvan er één slecht is en zegt dat door bloedvloeiing Doornroosje zal sterven. De laatste fee is goed en zegt: honderd jaar zal ze slapen. De prins komt dan later Doornroosje verlossen. In de Bijbel zijn er twaalf apostelen en de Here Jezus is dertien. Eén der apostelen is slecht. Jezus stierf ook door bloedvloeiing. De Here Jezus stond ook op uit de dood.

De wolf en de zeven geitjes: de wolf, die zich verkleedt als moeder van de geitjes, waardoor de geitjes hem vertrouwen en binnenlaten. Hij verscheurt dan de geitjes. De wolf is in de Bijbel het type van de duivel, die ook rooft en verscheurt. Lees Joh. 10:12-13 en Matth. 7:15, waar de wolf komt in schapenvacht om te verscheuren en hij komt als een engel des lichts (2 Cor. 11:14). Zo bestaan er nog veel meer sprookjes, die in feite zó uit het rijk der duisternis komen. Hoe gevaarlijk is het om onze kinderen dergelijke verhalen voor te lezen en dan nog wel, wat tegenwoordig zo gepropageerd wordt, in plaats van de Bijbelse verhalen. God waarschuwt ons in de Bijbel tegen zonde en occultisme; laten wij daarom God gehoorzaam zijn. Efeze 5:11 zegt: “Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.” Ook koning Josia las in het boek wat de priester Chilkia hem gegeven had over occultisme en afgoderij. Hij ging naar de tempel en verootmoedigde zich voor God en liet alle afgodsvoorwerpen vernietigen; hij liet ze niet staan, maar vernietigde ze. Dit kunt u lezen in 2 Kon. 23. We kunnen hier veel uit leren. Laten ook wij datgene wat niet van de Heer is uit ons midden wegdoen en laten we de dingen zoeken die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Col. 3:2). Laten we Hem danken, dat Hij ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar ons de Heilige Geest gegeven heeft, die ons wil leiden tot de volle waarheid die is in Christus Jezus.

 

Agnes Laurey.

                           ---------------------------------------

 

 Digital Angel.

 
In de plaats Boca Raton, in het zuiden van Florida, in de Verenigde Staten, is op 10 mei j.l. bij acht personen een identificatiechip in de arm aangebracht. Dit bericht verscheen vorige week wereldwijd in de media.Volgens de gegeven informatie staat de chip via een radiosignaal in contact met een database waarin alle persoonlijke gegevens van de betrokkene staan, zoals adres, telefoonnummer en speciale medische informatie.De chip, ter grootte van een rijstkorrel, kan op een simpele manier bij de huisarts onder de huid worden aangebracht. De chip is ontwikkeld door Applied Digital Solutions Inc (ADS) in Palm Beach Florida.
 
Wat de berichtten hierover niet hebben gemeld is dat de opdrachtgevers voor de ontwikkeling van deze chip gezocht moeten worden in kringen van de Nieuwe Wereld Orde. De chip maakt onderdeel uit van een plan om in de toekomst de hele wereldbevolking onder controle te brengen. De ware naam van de chip is "Digital Angel" , afgeleid van Guardian Angel ( beschermengel). De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door temperatuur verschillen in de huid.De onderzoekers vonden daarvoor twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand.Zie wat het boek Openbaring schrijft.
Openbaring 13:16 En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.....
De chip is gevat in zogeheten 'bio compatibel glas' , dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat.
 
De ontwikkeling van de chip heeft tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat is er dan ook naar. Het heeft een elektronisch computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang en 0.75 millimeter breed. Reeds midden jaren negentig zijn in Amerika ca 17.000 kinderen in wees- en kindertehuizen, als proefkonijn van deze chip voorzien, Tezelfdertijd is ook bij honderden gevangenen in Amerika de chip geïmplanteerd.De bedoeling is dat de chip in de toekomst al het geldverkeer overbodig maakt.Alle persoonlijke gegevens zullen er in verwerkt worden.  De chip zal via het "Echelon Satelliet Netwerk" in contact komen te staan met een reusachtige computer in Fort Made, in de staat Maryland in de Verenigde Staten. Hier worden alle gegevens verzameld, ontcijferd, geanalyseerd en opgeslagen..
 
De organisatie die hiervoor verantwoordelijk is de "National Security Agency" (NSA). De computer in Fort Made is in werkelijkheid het "Hart van Lucid" (afgeleid van Lucifer),  het toekomstige wereldpolitieapparaat wat volledig in dienst zal staan van de Nieuwe Wereld Orde. De chip is één van de voorbereidingen op de komende "Wereldstaat" onder leiding van een "Werelddictator" de komende Antichrist. Echelon is het spionagenetwerk van NSA. Echelon voorziet in de mogelijkheden elk elektronisch dataverkeer te onderscheppen. Het kost de NSA geen enkele moeite door te dringen in elke computer waar ook ter wereld, die is aangesloten op internet. Er zullen in totaal 120 afluistersatellieten in de ruimte worden gebracht.
 
Er heeft zich een "Wereldelite" gevormd die zichzelf ver verheven voelt boven de gewone mensen, die zichzelf als goddelijk ziet en daarom meent het recht te hebben de hele wereld te overheersen. De hele wereldbevolking zal door de Nieuwe Wereld Orde d.m.v. de chip onder controle worden gebracht. Met behulp van de "Digital Angel" zijn in principe alle acties van burgers waar dan ook ter wereld te volgen en dat is precies de bedoeling van de komende 'Wereldleiders'. De Firma Applied Digital Solutions verweert zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de chip meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht. Dat de chip in de arm van de mensen wordt aangebracht is niet anders dan een afleidingsmanoeuvre om te voorkomen dat men de chip in verband brengt met bijbeltekst uit het boek Openbaring. Maar uiteindelijk zal deze op de rechterhand of op het voorhoofd worden geïmplanteerd.
 
Bronnen: The Cutting Edge Radio Program, 14-10-1997. C.B.Baker, The New World Order Terror Attack.Youth Action Newsletter, augustus 1995.Stanley K.Monteith,The Population Control Agenda,Soquel Californië.
 
Franklin ter Horst
 

Fragmentatie,  door Graham Powell

Er is een nieuwe leer in omloop in delen van Europa en de rest van de wereld, die volgens mij geen bijbelse basis bezit. Niettemin omarmen bepaalde christelijke lei­ders deze leer, ook al wordt die door, zeer ongeruste, andere gelovigen verworpen. De kwes­tie waar het om gaat is de z.g. Multiple Personality Disorder (M.P.D.), maar er wor­den diverse uitdrukkingen gebruikt om deze leer te omschrijven, zoals het op­ruimen van alters, delen van de persoonlijkheid, fragmenten, etc. De term frag­mentatieleer is een goede omschrijving van waar het hier om gaat.

In principe zegt deze leer dat de menselijke geest/ziel zich kan splitsen in vele frag­menten ten gevolge van een trauma en dat genezing plaatsvindt wanneer de frag­menten weer samengevoegd worden.

 Hoewel dit zeer simplistisch aandoet, is het veel complexer dan dat. Ieder fragment of onderdeel bezit zijn eigen verstand, emoties en wil. Met andere woorden: de men­se­lijke persoonlijkheid kan gesplitst worden in vele personen. Verschillende hulpverleners passen ongetwijfeld onderling iets verschillende methoden toe om genezing te ver­krijgen voor de hulpzoeken­den, maar ik kan slechts spreken over wat ik zelf heb mee­gemaakt. De fragmenten krijgen elk een naam. Zodra een fragment aan de op­pervlakte komt, volgt er een gesprek met het betreffende deel van de persoon. Elk fragment wordt getroost, liefdevol aangesproken en aangemoedigd om uit te spreken wat het dwars zit. Iemand van veertig met een fragment van vijf jaar oud dat aan de oppervlakte komt, praat en doet als een kind van vijf. Als er een fragment van twaalf jaar oud aan de oppervlakte komt, neemt de persoon de persoonlijkheid aan van een kind van twaalf, en dus praat, schrijft, spelt, eet, zit, speelt, etc. hij of zij als een kind van twaalf al die tijd in een lichaam van iemand van veertig.

Sommige mensen hebben vele fragmenten. Fragment A en Fragment D kunnen niet met elkaar overweg en moeten eerst verzoend worden. Fragment B en C zijn mis­schien nog niet verlost, en moeten daarom eerst "tot Christus geleid worden". Als on­derdeel van het genezingsproces worden de eventueel aanwezige demonen die een persoonlijkheidsfragment binden, uitgeworpen. Voordat dit gebeurt, vinden vaak ge­sprekken met de demonen plaats, en ontvangt men ‘waardevolle informatie’ door het stellen van vragen. De demonen wordt opgedragen de waarheid te spreken in de naam van Jezus.

 Stap voor stap wordt afgerekend met de blokkades die de integratie van elk afzon­der­lijk deel verhinderen en wordt eveneens aandacht besteed aan het trauma dat door elk deel werd ervaren. Op het geschikte tijdstip wordt elk deel geïntegreerd in het oudere deel door Jezus te vragen om dit te laten plaatsvinden. Tenslotte, als dit proces eindelijk voltooid is, is de veertig jaar oude persoon ‘volledig’ genezen. De­genen die bij deze vorm van hulpverlening betrokken zijn, gaan prat op de ‘vrucht’ in de levens van degenen die zij hebben geholpen. Omdat er blijkbaar iets goeds ge­beurt, raakt de leer verder ingeburgerd. Maar we moeten beseffen dat als satan een klein beetje geeft, om mensen dieper te misleiden, dat hij altijd op andere ma­nie­ren veel meer neemt.

Ik ben op de hoogte van een New Age cursus die christenen samen met ongelovigen bijwonen, waar levens zo enorm ‘getransformeerd’ worden, dat menigeen van deze gelo­vi­gen andere christenen aanbeveelt om ook te gaan. Ik ken mensen die op aanbeve­ling van hun voorgangers zulke conferenties bijwoonden. Zulke cursussen onderwijzen niets aangaande Jezus Christus, het kruis, de opstanding, bekering, geloof, hei­ligheid, etc. te meer, daar het spreken over God of Jezus verboden is. Een bevriende pinkstervoorganger die zo’n conferentie bijwoonde, vertelde me enthousiast, dat mensen bevrijd werden van boze geesten, hetgeen erin resulteerde dat levens werden veranderd! Hij was zeer onder de indruk. Maar toch ontbrak alle bijbelse waarheid en werd ongepast taalgebruik aangemoedigd. Ja, er was vrucht, zelfs ogenschijnlijk goede vrucht, maar de bron daarvan leek me overduidelijk. Satan doet misleidende tekenen en wonderen.

Mijn zeer gewaarde vrienden, Noel en Phyl Gibson hebben reeds vele jaren lang evangelistisch onderricht gegeven en een counseling bediening gehad. Samen hebben zij vier bijzonder leerzame boeken geschreven over bevrijding en genezing. Hierna volgt een citaat uit hun nieuwste boek “The Gospel Overcomes Satanic Oppression”, waarin zij melding maken van de Multiple Personality Disorder (M.P.D.).

 “Sommige christenpsychologen en -hulpverleners beweren dat trauma’s die men heeft opgelopen in de vroegste jeugd, (met name door seksueel en ritueel misbruik), er de oorzaak van zijn dat de menselijke geest in fragmenten uiteenvalt, waardoor verschillende kindpersoonlijkheden worden gevormd die bekend staan als ‘alters’. Het speculatieve gehalte van deze bewe­ringen is grenzeloos, en datzelfde geldt voor de problemen die erdoor veroorzaakt worden.

 Lange perioden van intensieve counseling zijn vereist om elke ‘alter’ te identificeren, om de oorzaak van het probleem te achterhalen, en om de vijandigheden en verwon­dingen daarvan op te lossen, zodat ‘het’, ‘hij’, of ‘zij’ zich bereidwillig wil integreren in de gastpersoonlijkheid zonder verdere problemen te veroorzaken. Het is niet ongebruikelijk dat counselors wel 20 tot 30 inters in één hulpzoekende benoemen en counselen (zelfs bezighouden). Time Magazine vermeldt een mogelijk wereldrecord van de aanwezigheid van 300 ‘alters’, of personae, die in één vrouw werden aangetroffen. Sommige christenhulpverleners zeggen zelfs dat voordat bepaalde ‘alters’ zich willen integreren in hun gastheer/gastvrouw, zij afzonderlijk tot geloof in Jezus Christus geleid moeten worden! ‘alters’ die niet vrijwillig willen integreren hebben voorbede nodig om dat te doen.

 Deze veronderstelde disintegratie van de menselijke geest tot diverse persoonlijkheden of ‘alters’ is volledig in tegenspraak met twee belangrijke bijbelse principes. Ten eerste, als de nieuwe geboorte plaatsvindt, vervult de heilige Geest de menselijke geest zodat die Gods tempel wordt. Ten tweede, verklaart Paulus dat het Gods wil is dat onze “...geest, ziel en lichaam in ieder opzicht volledig en onberispelijk bewaard mo­ge blijken bij de wederkomst van de Here Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, en Hij zal het ook doen.”

Zij die in ‘alters’ geloven geven openlijk toe, dat sommige alters demonisch zijn en uit­gedreven moeten worden. Maar geen enkele van hun subjectieve classificaties geeft de principes voor het onderscheiden daarvan, of enig bijbels bewijsmateriaal om die speculaties te onderbouwen. Als sommige alters demonisch zijn, waarom zijn ze dat dan niet allemaal? Geen enkel aantal case histories dat deze benadering lijkt te ondersteunen, kan geloofwaardig maken wat niet overeenstemt met de bijbelse openbaring.

Op grond van onze vele jaren van ervaring binnen deze vorm van hulpverlening zijn Phyl en ik ervan overtuigd geraakt dat MPD’s en ‘alters’ veroorzaakt worden door de­monische misleiding, hetzij in de hulpverlener, of in de hulpzoekende, of in allebei. Alle trauma’s veroorzaken emotionele problemen, en in ernstige gevallen van ontreddering kunnen de emoties zo vervormd raken, dat zij niet in staat zijn om gelijke tred te ­houden met de fysieke en verstandelijke ontwikkeling van het lichaam. Boze geesten, (die vaak de veroorzakers zijn van de emotionele trauma’s), zullen steeds mis­bruik maken van dergelijke situaties, en zullen de getraumatiseerde personen kwel­len. Als zij uitgeworpen worden, komen de emoties los en kan er voor genezing ge­beden worden. We hebben demonen verzocht zich bekend te maken, maar we ver­zoeken nooit om informatie en voeren zeker geen gesprek met ze.”

Ik stem volledig in met hun conclusie dat demonische misleiding de oorzaak vormt voor deze leer en praktijk. Ik voeg daaraan toe, dat degenen die deze leerstellingen onderwijzen, een dwaalleer verkondigen, en dat men zich maar beter niet onder hun bediening kan stellen.Toen Jezus gevraagd werd wat het teken van zijn komst en van de voleinding van de wereld zou zijn, reageerde Hij als volgt: “Zie toe, dat niemand u verleide”, en daarna herhaalde Hij deze waarschuwing een aantal keren, terwijl Hij sprak over andere te­ke­nen. Verleiding – misleid worden.

 Geschreven door Graham Powell, Center Mountain Ministries, PO Box 279, Qualicum Beach, B.C. V9K 1S8 Canada.