Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
Getuigenis Bert
Vloek en Zegen
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

VLOEK of  ZEGEN.

BRIEF AAN JARNO, DIE BERT  EEN BIJZONDERE

PROFETIE STUURDE BETREFFENDE EUROSPIRIT..

 

Hi Jarno,


Ik werd getroffen door de woorden die je doorgaf betreffen-
de de komende Eurospirit conferentie,   omdat het geheel
overeenkomt met een aantal dingen die ik zelf kreeg van de
Heer betreffende deze cruciale tijd. 
Allereerst heb je het over een "key".  Al 20 jaar geleden
kreeg ik meerdere keren een woord dat de Heer mij (samen
met anderen)  in de toekomst als een sleutel zou gaan ge-
bruiken, en ik zeg dit in alle bescheidenheid, omdat ik
absoluut niet uit ben op enig effectbejag voor mezelf.


We verkeren inderdaad in de laatste fase, later dan menig-
een
denkt, zoals je terecht zegt.  En nu de duisternis en
goddeloos
heid (vooral in Europa) tot een climax komt, gaat
God daar iets tegenover stellen. En daar gebruikt Hij men-
sen voor,  maar alleen
diegenen die de Heer terecht noemt:
 “The real Church”,   zoals je schreef in dat profetisch
woord. Ik vond dat zeer bevestigend.

God is al een tijd bezig met schudden en ziften.  Voor een
groot deel heeft dat met keuzes te maken.   In de film “The
Passion of Christ” zie je dat 
Jezus een lijn trekt in het
zand
.In werkelijk
heid doet Hij dit ook echt in de geestelij-
ke wereld.
Degenen die aan de goede kant van deze onzichtba-
re lijn staan, zijn zij die staan  “on the solid Rock” , zo-
als jij ook terecht schrijft. Die bereid zijn de volledige
prijs te betalen en die niet door een "storm"   omgeblazen

worden, zoals een palmboom ook stevig geworteld staat in de

grond en blijft staan in de ergste storm.

 

Dit zijn degenen (waaronder veel jonge mensen)die God gaat
gebruiken op een zeer bijzondere wijze om nog een keer aan
de wereld te laten zien wie Hij is en dat Hij bestaat, zo-
dat men nog een keer kiezen kan tussen vloek en zegen, dood
of leven.   Nu raken mensen nog vaak in de war als je over
deze keus begint. Vaak denkt men dan:  waar hebben ze het
over; moet ik katholiek worden,gereformeerd, of Jehovah ge-
tuige, etc. En bovendien is er van de Glorie van God weinig
zichtbaar; ”the church is weak” schrijf je terecht.De Heer
zegt, ook in jouw profetisch bericht:
“The world has yet to

see what I am capable of…”  En dat is meer dan waar; God's
oordeel komt over deze verziekte wereld. Maar tegelijk zal
Hij zeker zich zeker nog een keer aan de wereld openbaren,

zodat men weet voor wie men kiest!! 


We staan vlak voor de komst van een werelddictatuur waarbij

vergeleken Hitler (het kleine broertje van de antichrist)

een kleuter is. Ook toen hadden veel mensen, inclusief 90%

van de christenen, niet in de gaten dat Hitler een duivel

was...

Daarom geloof ik dat de Heer duidelijk voor ogen wil stel-

len: Aan de ene kant de vloek (ook ongelovigen zien dat het
misgaat, dat de wanorde toeneemt, etc.), en aan de andere

kant de zegen, zoalsstaat in Deuteronomium 28 en 30: “-De

zegen en de vloek die ik u voorgehouden heb”, etc.(Deut.30,

vers 1). Maar wat zien de mensen van de zegen, als ze een

relatief krachteloze, verdeelde kerk zien.  Hoe kunnen ze

dan kiezen?

 

Daarom gaat God iets doen op een bijzondere manier waarvan

de mensen de oren zullen tuiten.   Iemand vergeleek  “de

kerk”, van katholiek tot evangelisch, eens met de slapende

Adam. Het beeld van een slapende, krachteloze kerk. En God

haalde uit die slapende Adam een rib,en dat werd zijn bruid

Eva.Zo haalt God NU uit die slapende kerk ook de ware bruid

tevoorschijn (waaronder dus veel jeugd, ik kreeg daar eens
een beeld over in Canada),
waar doorheen Hij Zijn kracht en

Zijn Glorie zal openbaren op een wijze zoals de wereld nog

niet eerder heeft gezien, zodat men straks geen verontschul-

diging heeft als men kiest voor het merkteken van het beest.

Want voor degenen die dat doen is er geen weg terug!!  

Net zoals er geen weg terug was voor een derde deel van de

engelen, die (nog meer dan wij) de Glorie van God hebben

gezien en toch kozen voor rebellie tegen God..

 

Degenen die aan de verkeerde kant van die onzichtbare lijn

terechtkomen, en dat zijn er velen (is dit de grote afval?)

zullen niet alleen geen deel hebben aan die laatste uitstor-

ting van zijn Glorie, maar worden zelfs de grootste vijanden

van degenen aan de goede kant van de "lijn"! De grootste te-

genstand komt  niet in de eerste plaats van de wereld,  net

als 2000 jaar geleden.. De grootste tegenstand komt van hen
die zeggen christen te zijn, maar het niet zijn. Mat.24:10:
"En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander
overleveren en elkander haten..."


20 jaar geleden gaf wijlen Arend
Schenk mij een profetisch
woord dat God in de toekomst mijn voorhoofd
hard zou maken
als diamant om de boosheid van
mensen te kun
nen weerstaan.
Ik dacht nog: "Wat heeft dit te betekenen"? Daarom ben ik
dit woord ook nooit vergeten.  En tot mijn
grote verbazing

kreeg ik dat zelfde woord kort geleden opnieuw, nu van ie-

mand uit Australië.  Als God echt gaat bewegen, kunnen we

ook rekenen op echte tegenstand!
 

De laatste tijd word ik erg bepaald bij Jesaja 60 vers 2:

“Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën,

maar over u zal de Here opgaan  en zijn heerlijkheid zal

over u gezien worden...Daarom sprak vooral je eerste pro-

fetische woord  me erg aan, waarin je schrijft:   ”I saw

big black clouds with in the middle something white that

was getting bigger and bigger..”Dit komt overeen met bo-

venstaande tekst  en wat God mij liet zien over de demoni-

sche wereld en de zichtbare Glorie van God dat wereldwijd

tegelijkertijd tot een climax komt! Het kaf en het koren

groeit samen op. Vloek en zegen worden beiden zichtbaar!

 

De wereld ziet niet aankomen dat God niet veel langer zal

accepteren wat er allemaal gebeurt. Ik word steeds bepaald

bij Jeremia 25:32 en Jeremia 30:23, over een stormwind des

Heren die de goddelozen zal treffen  (inclusief goddeloze

“christenen”, valse profeten, valse apostelen, "christenen"

die in werkelijkheid vrijmetselaar zijn, etc.).   Aan het

eind van Jer. 30:24 staat:  ”In het laatst der dagen zult

gij dat inzien”.  Ook blinde christenen zien dit niet aanko-

men, maar ook het goede van God zien ze niet aankomen omdat

ze op mensen (op vlees) vertrouwen en naar laster,  roddel

en dwaalleraren luisteren in plaats van te bidden en te vas-

ten om de stem van God te verstaan voor deze cruciale tijd.

Jeremia 17 vers 5 en 6: “Zo zegt de Here:  Vervloekt is de

man die op een mens vertrouwt  en vlees tot zijn arm stelt,

wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale

struik in de steppe,   die het niet merkt als er iets goeds

komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn,  een zilt-

achtig, onbewoond land”.

 

Sommigen, zoals de aanhangers van de “Kingdom Now” beweging,

voelen wel aan dat God iets groots gaat doen, maar zij ver-

talen dat in een opwekking "die zo groot is dat de christe-

nen alle macht in de wereld gaan overnemen  en als koningen

gaan heersen", let wel, voordat Jezus terugkomt!!   Om dit

recht te praten moeten ze wel onderwijzen dat er geen opname

komt en dat de antichrist al is geweest 2000 jaar geleden...

 

Maar wat staat er in Daniël 12:1: “Te dien tijde zal Michaël

opstaan, de grote Vorst,  die de zonen van uw volk terzijde

staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals

er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd

toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen:  al wie in het

boek geschreven wordt bevonden..” (De opname) .
En omdat daarna in vers 2 duidelijk wordt dat direkt daarna

de opstanding volgt, kan een kind begrijpen dat dit zich

niet 2000 jaar geleden heeft afgespeeld!

 

Ik bid dat een ieder die dit leest beseft in wat voor een
cruciale tijd we leven. Word niet bang als u merkt dat de
duisternis en de plagen over deze wereld toenemen. Het eni-

ge waar men bang voor moet zijn is om aan de verkeerde kant

van de streep terecht te komen en waarvan Jezus zegt: "Ga
weg van mij, Ik heb u nooit gekend"! Maar degenen die Hem

werkelijk toebehoren hoeven nergens bang voor te zijn. Zij
zullen gaan van kracht tot kracht; zij zullen stralen als
sterren, juist in de diepste duisternis en zich dagelijks
verbazen over wat God door hun handen doet..

 

Gods zegen,

Bert
-------------------------------------------------------

 

God roept, wie wil luisteren?

Door David Sorensen, www.real-life.nl 

God laat een indringende waarschuwing horen voor zijn volk,

om niet mee te gaan met de vloedgolf, de tsunami,
van demonische invloed in de wereld en de kerk.
Er is een storm bezig die mensen, meestal zonder
dat ze het beseffen, langzaam maar zeker besmet
met demonische invloeden, via films, muziek, boeken, games, enz.

 

Dat klinkt voor sommigen wildoverdreven. Maar de Bijbel is er
meer dan duidelijk over, dat het uitermate dwaas is, om de macht
van de duisternis te onderschatten. Satan is geen sprookjesfiguur.
Volgens de Bijbel is hij een macht die de hele wereld beheerst.

 '...de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht,
de geest die nu werkzaam is, in hen die God ongehoorzaam zijn.'

(Efeze 2:2)
Geen verzinsel dus, waar je oppervlakkig mee om kunt gaan.
Niet voor niets roept onze hemelse Vader ons op,
vanuit zijn diepe liefde en wijsheid:
'Wees nuchter en waakzaam!
Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw,
op zoek naar iemand die hij kan verslinden.'

(2 Petrus 5:8)

 'Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed,
maar tegen de overheden, de machten
en de heersers van deze duistere wereld,
t
egen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.'

(Efeze 6:12)

 God laat ons in de Bijbel zien dat er in de geestelijke wereld
meerdere niveaus zijn van kracht en invloed. Hun aanvoerder, Satan,
wordt door Jezus Christus de vader van de leugen genoemd:

 'De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard,
want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.'

(Johannes 8:44)

 Hij is de bron, de oorsprong, de gever van elke vorm van leugen.
Net zoals waarheid uit Jezus Christus voortkomt, komt leugen in essentie
altijd voort uit Satan. Hij zaait het zaad van onwaarheid.

 Als meesterleugenaar weet hij beter dan wie ook,
hoe hij zelfs de meest ervaren christenen kan misleiden.

 Als ultieme leugenaar kan hij de waarheid op zo'n gewiekste wijze
vermengen met de duisternis, dat zelfs volwassen christenen
erin kunnen trappen, als ze niet waakzaam zijn.
Onderschat daarom alsjeblieft de vernuftige opzetten niet

van deze macht, die als hoofddoel heeft: Gods volk in zijn greep krijgen!

 Iemand schreef eens: Satan komt zelden als een olifant,
die je al van ver hoort stampen. De Bijbel symboliseert hem als een slang.
Slangen sluipen geruisloos over de grond, buiten je zicht,
verborgen door het gras. Dat is een beeld waarin God ons
de aard van Satan laat zien. Sluw, listig, vals, subtiel,
onopgemerkt en dodelijk.

 Als je weet dat deze leugenachtige macht de wereld beheerst,
dan hoef je geen profeet te zijn, om te weten dat elk compromis
met het vermaak van de wereld en elke verslapping van je waakzaamheid
ernstige gevolgen kan hebben. Voor je het weet is er een subtiele leugen
in je leven binnengeslopen, die je geestelijk zicht belemmert,
waardoor je steeds minder helder kunt zien.

 De oproep in de Bijbel om nuchter en waakzaam te zijn,
is geen holle leus. Het is Gods hartekreet
die zijn geliefde kinderen wil behoeden.

 Vader wil dat we, in plaats van misleid te worden,
juist overwinnaars worden, door stand te houden in de zuivere waarheid.

 'Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken
van de duisternis maar ontmasker die juist.

(...)
Let dus goed op welke weg u bewandelt,
gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.
Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.'

(Efeze 5:11 15)

 Het grote gevaar van echte misleiding is, dat diegene die misleidt is,
het zelf absoluut niet ziet. Hij is beetje bij beetje onder een macht gekomen,
die de ogen vertroebelt en het besef verduistert. Dat is een typische
werking van Satan. Lees maar wat de Bijbel hierover openbaart:

 Zij geloven niet omdat de god van deze wereld hun geest heeft verblind.

(1 Korinthe 4:4)

 'Niemand van u mag zich door de zonde laten verblinden en koppig worden.

(Hebr. 3:13)

 Gehoorzaamheid brengt levenGod wil een volk dat gehoorzaamt aan zijn roep tot zuivering.
Hij is niet de slome sukkel die zijn ogen steeds weer sluit
voor onze koppige ongehoorzaamheid.

'Let er dus op, broeders en zusters,
dat niemand van u door een slechte gezindheid
ontrouw wordt aan de levende God en hem de rug toekeert.

(...)

Als u vandaag zijn stem hoort, wees dan niet koppig.

(Hebr. 3:12, 15)

 Ongehoorzaamheid aan Gods Woord heeft grote gevolgen.
Bijvoorbeeld dat je nooit in Gods ware zegen en vrede kunt ingaan,

hoe christelijk je ook probeert te zijn, in eigen ogen.
Het is gehoorzaamheid die zegen brengt, niet je eigen drukke 'geestelijkheid'!

 'Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid?
Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers,
volgzaamheid is beter dan het vet van rammen.'

(1 Samuel 15:22)

 'Aan wie heeft hij onder ede de toegang tot zijn rustplaats ontzegd?
Waren zij dat niet die hem gehoorzaamheid weigerden?
Ze konden er niet binnen, omdat ze ontrouw waren, dat is duidelijk.'

(Hebr. 3:18, 19)

 Het is zo makkelijk om Gods Woord af te wimpelen als overdreven of extreem.
Het is makkelijk om je oren te sluiten voor waarschuwingen.
Je doet gewoon het artikel weg. Klaar. En je gaat doen waar je zelf zin in hebt.
Maar de verantwoordelijkheid is er wel.

 God wil zuiverheid, mensen. Hij is een heilige Vader,
die kinderen geroepen heeft om in zijn onbesmette licht te wandelen.

 Er is werkelijk geen gemeenschap tussen de machten van duisternis
en de God van het licht. Er is geen enkele eenheid tussen onze Vader
en de macht die de wereld en de hele entertainment industrie beheerst.
God roept je om je af te zonderen. Om je te heiligen.
Om je apart te zetten.

 'Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.'

(1 Tess. 4:7)

 'Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging,
zonder welke niemand de Here zal zien.'

(Hebr. 12:14)

 Belangrijke les uit het verledenIn de Bijbel zie je steeds en steeds weer dezelfde situatie:
God spreekt op een scherpe manier door een profeet,

omdat Hij het volk wil redden van demonische besmetting.

Maar de meesten sluiten hun oren ervoor tot hun eigen nadeel.
Het volk Israel leefde als een buurland van landen die zich inlieten
met afgoderij (andere geesten dan de heilige Geest die God geeft).
God zei heel nadrukkelijk: blijf er ver van. Jullie behoren Mij toe.
Jullie zijn een apart gezet, een heilig land, een land dat mijn eigendom is.

 Als jij jezelf hebt toegewijd aan Jezus Christus, dan ben je betaald
met zijn bloed. Dan ben je Gods kind. Gods geliefde.
Dan zegt God ook tegen jou: 'Hou je ver van de toverij
en de werkingen van de macht van het kwaad, die je ziet bij je buren.'

Of concreet: kijk niet naar films die je besmetten met gedachten
en gevoelens die uit het rijk van demonen afkomstig zijn.
Luister niet naar muziek die je innerlijk volgiet met onreinheid en lust.
Lees geen boeken die door andere machten ingegeven zijn
dan de macht van Gods Geest.

 Wees heilig. Zuiver je innerlijk. Wordt onbesmet.

 Toch lees je ook in de Bijbel dat de mensen die God toebehoorden,
steeds weer Gods woorden naast zich neerlegden.
God heeft daar veel verdriet over. Want het roept zijn oordeel over hen af.

 'Laat u door niemand met loze woorden misleiden;
want om zulke dingen wordt God vertoornd
op de mensen die niet willen gehoorzamen.'

(Efeze 5:6)

 'Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israel:
zie, Ik breng over deze stad en al haar steden
al de rampspoed die Ik tegen haar heb uitgesproken,
omdat zij hun nek hebben verhard
om niet naar mijn woorden te horen.'

(Jeremia 19:15)

 Als God spreekt en oproept tot radicale bekering en je negeert het
(misschien zelfs met zeer geestelijk klinkende argumenten!),
dan zul je gegarandeerd Gods oordeel ervaren. Want onze Vader
is geen zwakkeling, die zich laat bespotten door onze hoogmoedige,
eigenzinnige tongen. Hij is geen domoor die zich zomaar laat afwimpelen.

 HIJ IS JE MAKER!!!

 'Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten.
Een mens oogst wat hij zaait.
Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal er verderf van oogsten.
Maar wie zaait op de akker van de Geest,
zal daarvan eeuwig leven oogsten.'

(Galaten 6:7, 8)

 Als God spreekt in de Bijbel, dan is het opdat de mensheid zou luisteren.
Want Hij spreekt altijd alleen maar om ons voor komend onheil
en drama's te behoeden en ons juist te kunnen overstelpen
met zijn buitengewone goedheid en liefde. Dat is de hartekreet
die in de Bijbel helaas door het grootste deel van de mensheid
steeds weer bespot werd.

 Slechts weinigen horen werkelijk het vaderhart van God,
die wil zegenen en beschermen.

 Ze beschuldigen de boodschapper van allerlei onwaarheden,
zoals negativiteit of onruststokerij, terwijl het juist de Vader is
die zijn geliefde kinderen niet in ellende wil zien terechtkomen.
Hij wil ze namelijk in zijn rijke zegen brengen.
Maar wie wil er dat erkennen?

 'Luister aandachtig naar de Heer, je God,
en breng alle geboden die ik jullie vandaag opleg,
nauwgezet in praktijk.
Dan zal hij je verheffen boven alle andere volken.
Ja, als je naar hem luistert, zul je al zijn zegeningen ervaren.'

(Deuteronomium 28:1, 2)

  De vraag die ik je vandaag wil stellen is:

 Ben jij bereid te luisteren naar wat God tot jou zegt,
doorheen de Bijbel? Zelfs als het zeer hard en scherp lijkt te zijn?

 Ben je bereid je leven te reinigen van elke invloed
die niet van Gods Geest komt? Gods Geest die heilig, apart gezet, is?

 Ben jij bereid je af te zonderen van de invloed uit deze wereld?
Zelfs als het je alles kost? Al je geld? Al je vrienden? Al je vermaak?

 Durf jij erop vertrouwen dat wat je Vader zal geven,
duizendmaal beter zal zijn?

 Veel mensen zijn sterk geneigd om steeds weer slimme excuses te verzinnen.
Zelfs zeer christelijk klinkende excuses, om toch maar te kunnen snoepen
van de tafel van de goddeloze wereld. De mens is heel goed
in het bedenken van gedachten die het geweten en Gods stem sussen.
'O, maar er zit in die film toch ook een goede boodschap!
Je kunt er heel wat van leren. Zie je wel! Er is een duidelijke parallel
tussen dat verhaal en de Bijbel.'

 Maar God ziet ons hart. Hij weet precies wat we denken en voelen.
Hij weet wat er in ons innerlijk omgaat, wat onze ware verlangens zijn.
Hij wil een volk dat afrekent met de leugens in hun hart.
Hij wil mensen die niet langer beheersd worden door smoesjes en hypocresie.
Hij wil mensen die op hun gezicht gaan voor Hem, in oprechte liefde
en werkelijk ontzag. Mensen die niet alleen de woorden over God hebben,
maar die met heel hun hart God liefhebben.

 'Loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel.
Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid,
of wat heeft licht uit te staan met duisternis?
Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan,
of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige?

 Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden?
Wij zijn de tempel van de levende God!

 Want hij heeft zelf gezegd:
Ik zal bij hen wonen

en altijd en overal met hen meegaan.

Ik zal hun God zijn

en zij zullen mijn volk zijn.

Daarom zegt de Heer:

Trek uit hun midden weg,

scheid u van hen af

en raak niets aan wat onrein is.

Dan zal ik u aannemen;

ik zal uw vader zijn

en u zult mijn zonen en dochters zijn,

zegt de Heer die alles in zijn macht heeft.'

 (2 Kor. 6:14 18)

 De mens wil altijd  water bij de wijn doen.

Maar Jezus doet het anders. Hij verandert het water weer in wijn...

Wil jij water bij Gods sterke wijn doen?

Zodat het minder scherp is om te drinken?

Minder bedreigend voor je gemakzucht en compromis?

 Of wil je dat je slappe watertjes veranderd worden

in wijn, door Jezus Christus?

 

De keuze is aan jou.

http://www.real-life.nl/