Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
Getuigenis Bert
Vloek en Zegen
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

 Bert en Ellen Panhuise

                VISIE  EUROSPIRIT

Psalm 40 vers 3:
Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het
slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op
een rots, mijn schreden maakte hij vast...

Dit is de favoriete tekst van Bert nadat hij 28 jaar
geleden op een wonderbaarlijke manier door de Hei-
lige Geest werd aangeraakt in Parijs, nadat een vriend 
van hem vlak voor zijn ogen was doodgeschoten en hij
in zijn nood God had aangeroepen. Zo werd hij verlost
uit een gevaarlijk leven aan de zelfkant van de maat-
schappij... 
Ongeveer 15 jaar geleden kreeg Bert het sterk op zijn
hart om te werken aan meer evangelie via de televisie.
Maar dan wel de volle boodschap; krachtige prediking en
onderwijs met betoon van Geest en kracht, gezalfde aan-
bidding, etc.  Mede omdat hij in Amerika het geweldige
resultaat zag van gevangenen die gered werden door in
aanraking te komen met het evangelie via Christelijke
Televisie. Omdat hijzelf ook de genade heeft ervaren om
gered te worden uit het onderwereldmilieu door Jezus te
aanvaarden als zijn Verlosser, hoopte hij via de televisie
ook anderen te kunnen bereiken, maar vooral de mensen
uit het "milieu", omdat het niet zo makkelijk is om te
getuigen in de Nederlandse gevangenissen. Mede om die
reden heeft Bert samen met een paar zakenvrienden aan-
geboden om op alle Nederlandse gevangenissen een gra-
tis satellietschotel te plaatsen, maar dat werd helaas
afgewezen door de overheid..
Nu is een schotel niet eens meer nodig omdat TBN Euro-
pe in bijna heel Nederland via de kabel ontvangen kan
worden.
(TBN wordt in Nederland door Bert vertegenwoordigd).

In 1990 richtte Bert "Charisma TV" op,  waarin bijna alle
overkoepelende organisaties van Volle evangelie en Pink-
sterkerken in Nederland vertegenwoordigd waren. Er werd
bij het Commissariaat voor de Media een verzoek om
zendtijd (als Kleine Zendgemachtigde) ingediend, zodat
de Nederlandse pinksterbeweging zich kon profileren via
het Publieke Bestel (zowel radio als televisie).
Helaas werd dit door de Raad van State afgewezen met
het argument dat er "te weinig verschil was met de
Evangelische Omroep". Op de dag dat de Pinksterbewe-
ging werd afgewezen, kregen de Moslims en de Hindoes
wel zendtijd als Kleine Zendgemachtigde...
Indirekt is er nog wel iets goeds uit voortgekomen, want
mede omdat Bert tijdens die procedure enkele gesprek-
ken heeft gehad met de direkteur van de IKON, (die ook
van mening was dat de pinksterbeweging het recht moest
krijgen om zich via de media te profileren), hebben een
aantal Pinkstergemeentes toch enkele keren per jaar
zendtijd via de ZvK (Zendtijd voor Kerken).

1991:
Kort na het eerste bezoek van Benny Hinn aan Nederland
in de Sporthallen Zuid in Amsterdam, kwamen een aantal
leiders bij elkaar omdat bleek dat er behoefte bestond in
Nederland om vaker (en wellicht jaarlijks) een grote cha-
rismatische conferentie te houden. Toen men het niet he-
lemaal eens werd over welke sprekers dan zouden wor-
den uitgenodigd, heeft Bert dit met een aantal voor-
gangers toch doorgezet, vooral omdat hij hierin een mo-
gelijkheid zag om op een niet zo kostbare manier televi-
sieprogramma's te maken met goede internationale spre-
kers en musici. En in Mei 1992 werd de eerste Eurospirit
conferentie gehouden in Amsterdam.

In 1993 kwam er een opening (na een profetisch woord
van Bill Hamon in Roermond) om wekelijks een televisie-
programma uit te zenden op Super Channel (nu National
Geographic) en kwamen ze via de kabel in 54 miljoen
huizen in heel Europa. In Nederland kon ruim 70% van de
huizen het programma via de kabel ontvangen. Het was
voor het eerst dat pinkster/charismatische programma's
in Nederland op de televisie te zien waren. De kosten wa-
ren erg hoog; ruim 600.000 gulden voor 52 weken, maar
er kwamen honderden positieve reakties. In het begin
waren er nog niet veel partners die dit werk ondersteun-
den en kwam het geld voor een deel uit giften van het
keukenbedrijf van Bert en Ellen en voor een deel uit het
verhuren van zendtijd aan TBN, Kom en Zie Rotterdam,
de kerk van Jorge Tadeu in Portugal en anderen.

Na ruim een jaar werden alle christelijke programma's
door Super Channel gestopt omdat ze werden overgeno-
men door NBC.  Toen het later werd overgenomen door
National Geographic, werden er weer evangelische pro-
gramma's op zondagmorgen toegelaten.

Twee jaar later kreeg Eurospirit wekelijks zendtijd (vroeg
in de ochtend) op God Channel en sinds 2002 wordt er
wekelijks uitgezonden op TBN Europe, elke zondagavond
om half negen. Vanaf februari zijn Eurospirit program-
ma's ook regelmatig te zien (via de kabel) in 22 steden
in Estland, met vertaling in Ests en Russisch.
De visie voor dit jaar is om alle programma's op zondag-
middag en avond (op TBN Europe) Nederlands ondertiteld
te krijgen (om te beginnen) en uiteindelijk is het de be-
doeling dat er een eigen studio komt, zodat er dagelijks
Nederlandse programma's gemaakt kunnen worden.

Dit alles kan gerealiseerd worden dankzij de steun
van de trouwe Eurospirit partners !

---------------------------------------------------------------

                  GETUIGENIS  BERT
   (Artikel van Hans Tims in "Hij Leeft Magazine")

-De motor achter Eurospirit en gepassioneerd voorvech-
ter voor Christelijke televisie is Bert Panhuise uit Leeu-
warden. Voor TBN Europe is hij de vertegenwoordiger in
Nederland van dit internationale televisienetwerk. Al eer-
der deed hij een poging om een publieke zendmachtiging
te krijgen met de oprichting van Charisma TV, waarin bij-
na alle organisaties van pinksterkerken in  Nederland
meededen. Nog niet zo lang geleden haalde hij de lande-
lijke pers met zijn actie om in alle Nederlandse gevange-
nissen  gratis  satelliet ontvangstinstallaties te willen 
plaatsen zodat de gevangenen 24 uur per dag het evan-
gelie kunnen horen en zien. In het EO programma De Ver-
andering vertelde Bert hoe hij in 1976,  terwijl hij bezig
was zich los te maken uit de onderwereld  een ontmoe-
ting had met God. Ik werkte als zeilinstructeur op Corsi-
ca en was aan het afkicken van de speed, vertelt hij. Dit
is minstens zo erg als afkicken van Heroine.   De zoge-
naamde cold-turkey, het afkicken zonder medicijnen  of
methadon, was zo hevig dat ik in m'n wanhoop tot God
begon te roepen.  Ik wist niet wie Hij was  en waar Hij
was,  terwijl God mij later wel wist te vinden in Parijs.
Deze aanraking door de Heilige Geest was een onverge-
telijke ervaring.   Geestelijk ging er een knop om en ik
weet nog dat ik dacht: "Verrek, Hij bestaat !"
Kerken waren volkomen vreemd voor me.  Het verschil
tussen katholieken en protestanten had ik in de gevan-
genis geleerd...  De ene voorganger droeg een zwarte
jurk en de ander een witte. Dat was al m'n kennis van
het geloof. Toen ik later Ellen, m'n vrouw leerde kennen,
gingen we op zoek naar de God die me had aangeraakt.
Van pinkster- of volle evangelie kerken had ik nog nooit
gehoord, dus stapten we de eerste de beste kerk maar
binnen.  Ik viel letterlijk in slaap en volgens Ellen kon
dit het dus ook niet zijn. Vervolgens kwamen we langs
een grote katholieke kerk in een Fries dorp.  Ik vroeg
aan een man in een ribfluwelen broek die stond te har-
ken in de tuin of ik de pastoor even kon spreken. "Dat
ben ik", zei hij. Ik vertelde hem dat ik in Parijs op een
bijzondere manier was aangeraakt door God en dat ik
nu niet wist hoe het verder moest.  "AANGERAAKT?"
vroeg de pastoor luid, hoe bedoel je?  Daarna procla-
meerde hij nog een paar levenswijsheden, maar echt
verder kwam ik er niet mee..

ALLES OF NIETS
Ik verlangde echter naar de realiteit die ik had ervaren
en ontdekte als je hem om leiding vraagt, Hij antwoord
geeft. Een keer per maand hield Johan Maasbach dien-
sten in Leeuwarden en dit sprak mij aan. Met name als
Edgar Holder kwam spreken werd ik erg geraakt en op-
gebouwd. Op een keer kwam de evangelist Paul Olson
uit Amerika spreken en die bracht het ABC van het evan-
gelie zo overtuigend, dat ik niet kon wachten om naar
voren te gaan om mijn hart aan Jezus te geven.
Wellicht is het mede door deze ervaring dat ik altijd
een zwak heb gehouden voor Amerikaanse predikers,
vertelde Bert.

Bert leerde geloven met vallen en opstaan. Benny
Hinn, Reinhardt Bonnke en Martie Haayer waren enke-
leiders die hem ook inspireerden en Jaap Kooy fungeer-
de in die beginperiode min of meer als een geestelijke
vader. Bert wilde alles of niets. Zo had hij altijd al ge-
leefd. Als lid van de onderwereld en later na zijn beke-
ring, als zakenman.
Bert zegt dat de allereerste profetie die hij en Ellen kre-
gen (van Jaap Kooy in 1985) al 20 jaar zit vastgeplakt
in zijn bijbel. En de Heer zegt daarin ondermeer: "Zie
ik ga nieuwe dingen doen" en: "Dit echtpaar wil alles
grijpen wat God geeft..."  Nou, dat is wel gebleken.

Bert had geen geweldige jeugd. Zijn vader toonde heel
weinig interesse in Bert en z'n ouders maakten praktisch
iedere dag ruzie.   Nadat hij z'n vader al bijna twintig
jaar niet gezien of gesproken had, besloten Bert en Ellen
hem op te zoeken. Ze kwamen enkele keren bij hem thuis
en het contact verliep moeizaam. Op een dag werd hij in
het ziekenhuis opgenomen,  nadat hij thuis van de trap
was gevallen en toen Bert en Ellen hem in bezochten in
het ziekenhuis herkende hij hen niet meer. Hij noemde
Bert  "Jan" en Ellen gaf hij ook een andere naam.  Het
leek wel of de machten van de duisternis volkomen be-
zit van hem hadden genomen (niet zo verwonderlijk, om-
dat hij z'n leven lang bezig was geweest met occulte za-
ken). Hij dementeerde, was erg verward en zag allerlei
geesten vliegen door die kamer in het ziekenhuis. Ik wil-
de niet accepteren dat alles voor niets was geweest en
riep: "In de naam van Jezus, duivel laat mijn vader los!"
"Pa, het bloed van Jezus maakt je vrij", vervolgde ik.
Op het moment dat ik het woord bloed zei begon mijn
vader wild met z'n ogen te draaien, te rochelen, wild met
z'n armen en benen te zwaaien en zakte weg. Toen we
even later in de kamer terugkwamen zei hij: "Hallo Bert,
hallo Ellen; hij herkende ons weer en was volkomen bij
z'n verstand. Plotseling vroeg hij me, "Bert, wil je mij
vergeven dat ik een slechte vader ben geweest?" Pas na
bevrijding van alle demonen was hij in staat om zijn ge-
voel te tonen. Daar op z'n sterfbed verzoende de Heer
ons met elkaar en mocht ik mijn vader tot Jezus leiden,
want enkele weken later overleed hij. Daarom is mijn
raad aan iedereen: maak het in orde als er ruzie is in de
familie, zeker met de ouders. Want zelfs al is er weinig
gevoel over voor de ander, dan nog moeten wij als chris-
ten de eerste stap doen en God doet de rest. De ervaring
met mijn vader was niet alleen een van de geweldigste
momenten in mijn leven, maar er werd ook een leven be-
houden voor de eeuwigheid.
Vele jaren later hadden we bijna dezelfde ervaring met
mijn schoonmoeder (met dit verschil dat de relatie wel
goed was); ook zij moest niet veel hebben van het evan-
gelie, maar toch gaf zij haar hart aan de Heer slechts 1
week voor haar dood.

Ondanks dat Bert de afgelopen 28 jaar op het geestelij-
ke erf al heel wat heeft meegemaakt vertelt hij dat 'ie
't gevoel heeft dat God nu pas echt met hem bezig is.
Ik word geestelijk geschud en verlang naar een nog die-
pere relatie met hem. Iedereen weet dat gebed belang-
rijk is, maar de laatste tijd wordt het me steeds duide-
lijker dat aanbidding wellicht nog belangrijker is. Ik sta
er mee op en ga er mee naar bed, vooral na een bijna
hemelse ervaring die ik had tijdens een dienst in Mar-
seille waar de aanbidding werd geleid door Terry Mac-
Almon en z'n team.   Ik ben altijd tamelijk radikaal ge-
weest, maar het lijkt er op dat ik nu pas echt enthou-
siast begin te worden...

---------------------------------------------------------------

Bert en Ellen hadden zeven jaar lang een watersport-
bedrijfje, annex windsurf- en zeilschool op het Franse
eiland Corsica. Daarna werden ze eigenaar van een
keukenzaak in Leeuwarden.
Bert is voorzitter van Eurospirit  en de Nederlandse
vertegenwoordiger van TBN (Trinity Broadcasting
Network).
www.tbn.org enwww.tbneurope.org

 Bert werd in 1983 Europees
    kampioen windsurfen. 

In 1980 werd hij 17e (van de 190 deel-
nemers) bij de wereldkampioenschap-
pen in Sardinie, in de Mistral klasse.

 Op de meeste websites over kite surfing wereldwijd,
staat Bert vermeld als de originele uitvinder van het
kite surfen, die als eerste een patent had voor deze
sport. Pas de laatste vier jaar is het op vele plaatsen
in de wereld een rage geworden.

Robby Naish

Overgenomen van de website: http://www.kitesurf.nl/
The idea of being propeled along the water by a kite has actually been around for quite some time. In fact, kite sailing was actually a commonly used means of land and water transportation in China and Polynesia in the 13th and 14th centuries. However, the sport of kite surfing is relatively new, with its official, legal beginning occurring in the late seventies. In October 1977,mr.Gijsbertus Adrianus Panhuise of the Netherlands received the first patent for the sport. The patent specifically covered a "water sport" using a "floating board" of a "surf board type" where a pilot standing upon it is pulled by a "wind catching device" of a "parachute type" tied to his harness on a "trapeze type belt." Although this patent did not result in any significant commercial or recreational interest, Mr. Panhuise can still be considered the originator of kite surfing. His idea was expanded in the early 1980's when Arnaud de Rosnay of France used a windsurfing board and kite, instead of a sail, to cross the English Channel.

Twee jaar geleden was onze kroonprins Willem Alexander met kitesurfen in de weer en nu sinds vorig jaar is John Kerry gesignaleerd met een kite board, zelfs in de drukke periode van verkiezingen kan hij het niet laten om het water op te gaan (http://www.kitesurf.nl/)